ఋషివాక్యం రాజ్యపాలన ఎలా ఉండాలి?

ఋషివాక్యం మానవుడి నివాసయోగ్యమైన చోట్లు ఎలా ఉండాలి

ఋషివాక్యం కొందరు దుఃఖపడుతున్నారు, కొందరు ఆనందిస్తున్నారు దేనివల్ల?

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 28 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 28

చంద్రునిలో మచ్చ ఉంది. నీ కంఠంలో నీలకళంకం ఉంది. మచ్చ శుద్ధికి లోపం. కానీ చంద్రునిలో మచ్చ అతడి దోషఫలం. నీ కంఠాన కళంకం దయకు చిహ్నమై నీ విశుద్ధతకు మరింత శోభనిచ్చింది. ఇది యోగలీల. (కంఠం 'విశుద్ధ'స్థానం). చిత్తేశ్వరా! గౌరీ చిత్తా! (దోషాచరుడు - రాత్రి చరించువాడు, చంద్రుడు). నీలకంఠేశ్వరా

GURUJNANAM - 8.2 కళ్యాణ గోపాల మూర్తి Kalyana Gopala Murthy

GURUJNANAM - 8.2 కళ్యాణ గోపాల మూర్తి Kalyana Gopala Murthy

GURUJNANAM- CD 8.4 కుచేలోపాఖ్యానికి తాత్త్విక అర్ధము Philosophical expression for Story of Kuchela

GURUJNANAM- CD 8.4 కుచేలోపాఖ్యానికి తాత్త్విక అర్ధము Philosophical expression for Story of Kuchela

GURUJNANAM - CD 7.1 గోపికా గీతమ్ Gopika Geetham

GURUJNANAM - CD 7.1 గోపికా గీతమ్ Gopika Geetham

ఋషివాక్యం: నీతి శాస్త్రం

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-20

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-20

GURUJNANAM - CD 6.3 గోవింద నామార్ధం Divine Meaning of Govinda

GURUJNANAM - CD 6.3 గోవింద నామార్ధం Divine Meaning of Govinda

GURUJNANAM - Cd 6.1 కాలిసంయమనావతారం Kaalisamyamannavataram

GURUJNANAM - Cd 6.1 కాలిసంయమనావతారం Kaalisamyamannavataram

GURUJNANAM - CD 6.3 Govinda Pattabhishekam గోవిందపట్టాభిషేకం

GURUJNANAM - CD 6.3 Govinda Pattabhishekam గోవిందపట్టాభిషేకం

ఋషివాక్యం కర్మ, జ్ఞానము

ఋషివాక్యం స్త్రీ పురుష సంబంధాలు – కుటుంబవ్యవస్థ

ఋషివాక్యం: భౌతికమైన ప్రయత్నాలు, దైవికమైన సాధనలు

Surya Aradhana Day 1 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 1 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

GURUJNANAM - Raasa Leela Paramaartham

రాసలీల పరమార్థం RassaLeela Paramaartham

GURUJNANAM - Sri Krishna Maatapitru Geetha

శ్రీ కృష్ణ మాతపితృ గీత Sri Krishna Maatapitru Geetha

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 27 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 27

'సులభప్రసన్నుడవు' అనుకోవడమే కాని అంత తేలిక కాదు నువ్వు. ఎన్నో సాధనలు కుదుర్చుకున్నప్పటికీ, తప్పని విషోద్భవం. ఆపై ప్రార్థన. అటుపై నీ దయ. అయితే అమృతపు పంపకంలో మోహినీ మాయ ఉంది. విషాన్ని నిగ్రహించడంలో మాయలేని నీ దయఉంది. కష్టించి సాధన చేసి ప్రార్థిస్తే, తేలిగ్గా అనుగ్రహించి మాయలేని కృప చూపిస్తావు నీలకంఠేశ్వరా!

Sivapadam @ Chicago 2019 part 4

Sivapadam @ Chicago 2019 part 4

Sivapadam @ Chicago 2019 part 3

Sivapadam @ Chicago 2019 part 3

Surya Aradhana Day 5 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 5 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 4 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 4 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-19

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-19

Surya Aradhana Day 3 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

ఋషివాక్యం పితృఋణం – శ్రాద్ధ కర్మలు

ఋషివాక్యం ఆనందం ఎలా లభిస్తుంది?

ఋషివాక్యం పద్మావతీదేవి భూదేవితో చెప్తున్న భాగవత లక్షణములు

ఋషివాక్యం క్షేత్ర తీర్థ మర్యాదలు

ఋషివాక్యం 'మాతృమాన్ పితృమాన్ ఆచార్యవాన్ పురుషో వేదా'

Chaturvidha Phala Purushaarthamalu - 2019 NA JnanaYagnam - Bloomington, IL

Chaturvidha Phala Purushaarthaamalu - 2019 NA JnanaYagnam - Bloomington, IL

Surya Aradhana Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Surya Aradhana Day 2 - 2019 NA JnanaYagnam - Dallas, TX

Book Launch by Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu garu

Book Launch by Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu garu

Sivapadam Dallas 2019 Part 1

Sivapadam chicago 2019 Part 1

Sivapadam chicago 2019 Part 2

Sivapadam chicago 2019 Part 2

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 26 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 26

అడిగేవాడెవడూ లేడని నీ ఆటలు సాగుతున్నాయి. విషం వస్తే దానినుండి రక్షించావు. కానీ విషం రావడమెందుకు? తిరిగి కాపాడడమెందుకు? మా కష్టాలను విషంగా మింగి కాపాడతావు. సరే - అసలు కర్మమిషతో కష్టమివ్వడమెందుకు? మళ్ళీ ప్రార్థిస్తే, తిరిగి వాటిని దిగమింగడమెందుకు? భళీ! ఇది నీ లీల. నీలకంఠేశ్వరా!

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-18

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-18

గోమాత - శ్రీ సురభ్యై నమః gōmāta - śrī surabhyai namaḥ

గోమాత - శ్రీ సురభ్యై నమః gōmāta - śrī surabhyai namaḥ

Bala Bhagavatottamulu - 2019 NA JnanaYagnam - Austin, TX

Bala Bhagavatottamulu - 2019 NA Jnana Yagnam - Austin, TX

ఋషివాక్యం సమసమాజం

అహం సర్వేషు భూతేషు భూతాత్మావస్థితః సదా. తమవజ్ఞాయ మాం మర్త్యః కురుతే అర్బావిడమ్బనమ్. యోమాం సర్వేషు భూతేషు సన్తమాత్మాన మీశ్వరమ్. హిత్వార్చాం భజతే మోహాత్ భస్మన్యేవ జుహోతిసః!! భాగవతం - తృతీయ స్కంధం - కపిలగీత) ప్రతివారిలో ఆత్మరూపంలో నేను ఉంటాను, వారి ప్రాణాలుగా నేనే వ్యాపించి ఉంటాను, ఎవరినైనా అవమానించి బాధపెడితే అది నన్ను బాధించినట్లే. మానవులను బాధపెడుతూ విగ్రహాలను ఆరాధించే వాడు ఫలితాలను పొందడు సుమా! సాటి మానవులను బాధపెడుతూ ఎన్ని పూజలు చేసినా సిద్ధి ఉండదు అని దీనిని బట్టి తెలుసుకోవలసిన అంశం. ఎవరిని ఏవిధంగా గౌరవించాలో ఆవిధంగా గౌరవించడమే ఈశ్వరార్చన.

ఋషివాక్యం ధర్మం – పట్టు – సడలింపు

మొండిపట్టుతో ధర్మాన్ని ఆచరించకూడదు అని ధర్మమే చెప్తున్నది. ధర్మం గురించి నిస్వార్థంగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోగలగాలి. ఒకనాటి ధర్మం తరువాతి సమాజంలో ద్వేషింపబడేటప్పుడు ధర్మం లాగా కనిపించినప్పటికీ ఆ ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టాలి. ఇంత విస్తారమైన సౌకర్యం ఇచ్చిన అంశం సనాతన ధర్మంలోనే కనబడుతుంది. ‘ధర్మం చాప్య సుఖోదర్కం లోక వికృష్ట మేవచ’ – లోకుల చేత నిందించబడేది, ఎక్కువ క్లేశాలకు గురి చేసేటటువంటిది ధర్మం అయినప్పటికీ దానిని పరిత్యజించాలి. ధర్మం పేరుతో ఎక్కువ క్లేశాలు పడడం, లోకంచేత నింద పడడం కూడదు. ఆత్మగుణములు పాటిస్తూ ఆచార రూపమైన ధర్మములు ఆయా దేశ కాల పరిస్థితుల బట్టి అనుసరించి వెళ్ళాలి. ఎన్ని దేశకాలాలు మారినప్పటికీ కూడా అక్రమార్జన కూడదు అనేది సనాతన ధర్మం. అది మార్చలేనిది. భగవంతుడి ద్రవం ఈగ కాలు అంత అనుభవించినా నరకాలకు పోతారు అంటే అలాంటి దేవుని ద్రవ్యాన్ని అక్రమంగా అనుభవించే వారు, దేవుని ఆస్తులను అనుభవిస్తూ ఆయనకు ఎంత ఇవ్వాలో అది ధర్మబద్ధంగా ఇవ్వకుండా అక్రమంగా తినేవారు, వారి సంతానాలు ఎంత దుర్గతిని పొందుతారో మనకు పురాణాలు చెప్తున్నాయి. దేవాలయాలు గొప్పవని, దేవుని ఆరాధిస్తే మంచిది అని ఏ శాస్త్రములు చెప్తున్నాయో ఆలయాల పట్ల, ఆలయ సంబంధమైన ద్రవ్యాల పట్ల అక్రమం చేస్తే పతనహేతువు అవుతుంది అని అవే శాస్త్రములు చెప్తున్నాయి. దేవుడికి దణ్ణం పెడితే బాగుపడతాం అని నమ్మిన వాళ్ళు ఇలాంటి పనులు చేస్తే దెబ్బతింటాం అని కూడా తెలుసుకోవాలి. పాపపు పనులు చేస్తూ దణ్ణం పెడుతున్నాం, దక్షిణ వేస్తున్నాం అని తృప్తి పడకూడదు. దేవుడు దణ్ణాలకీ, దక్షిణలకూ తృప్తి పడడు, ధర్మానికే తృప్తి పడతాడు. ఎవరికైతే శాస్త్రభీతి, దైవభీతి, పాపభీతి ఉంటాయో వారు మాత్రమే ధార్మిక దైవ ద్రవ్యాల వినియోగ అధికారాన్ని నిర్వహించాలి. కేవలం విద్యార్హతలు, ఆదాయ వ్యయాలు చూడగలిగిన నైపుణ్యం ఉంటే సరిపోదు. ధర్మం ప్రధానంగా ఉండాలి. అనేకమంది ప్రాచీనులు, మహాత్ములు త్యాగాలతో భగవంతునికి లోటు ఉండకూడదు అని ఎంతో సమకూర్చారు. అలా లోటు లేనంత సంపద ఉన్నప్పటికీ అనేక దేవాలయాలు ధూపదీపనైవేద్యాలు కూడా నోచుకోని దశలో ఉన్నాయి అంటే అక్రమం ఎంత పెరిగిందో చూడాలి. దానిని నియంత్రించవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉన్నది. ధార్మిక దైవ ద్రవ్య విషయాలలో జాగ్రత్త లేకపోతే సమాజానికి కూడా అది ప్రమాద హేతువు అవుతున్నది. భగవంతుని ఆలాయాభివృద్ధికి వచ్చిన ఆదాయాన్ని వాటికోసం వినియోగించాలి. భగవద్ధర్మ వ్యాప్తికి వినియోగించాలి. భగవత్ సేవలో జీవించే వారికోసం వినియోగించాలి. వేరే కార్యక్రమముల కోసం వినియోగించడం దోషమే అవుతుంది. ధర్మబద్ధమైన ఆర్జన ఉండాలి అధర్మమైన ఆర్జన కూడదు.

ఋషివాక్యం ధర్మం మనుస్మృతి

మనువు చెప్పిన మాటలు అర్థం చేసుకొనేతప్పుడు హృదయ శుద్ధి ఉండాలి. హృదయంలో ఏవో భావాలు ఏర్పరచుకొని ఆ భావాల కళ్ళద్దాలతో మనువాక్యాలను చూడకూడదు. అలా చూడడం వల్ల మనుస్మృతి కొని తగలబెడుతున్నారు. ఒకకాలం నాటి రచన తరువాతి కాలాలలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకి అనుగుణంగా కొన్ని వాక్యాలలో ఉండకపోవచ్చు. ఏ కావ్యమైనా, ఏ గ్రంథమైనా, ఏ శాస్త్రమైనా లోకక్షేమం కోసమే ఉద్భవిస్తుంది. తరువాతి కాలాలలో అవి కొన్ని మార్పులకు లోనుకావచ్చు. అప్పుడు అవి గ్రాహం కాకపోవచ్చు. ఇది ఎలాంటిది అంటే ఒకప్పుడు ఎవరైనా ఒక పులిని వేటాడినా, సింహాన్ని వేటాడినా వాడిని ఒక వీరుడిగా గౌరవించి బిరుడులిచ్చేవారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక పులిని/లేడిని వేటాడి వస్తే వాడిని వెంటనే అరెస్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు అది వీరత్వానికి చిహ్నం, ఇప్పుడు లోక విరుద్ధం చట్టవిరుద్ధం. కనుక ప్రాచీన గ్రంథాలను పట్టుకొని అవి నేటి తరానికి పనికిరావు అని తగులబెట్టడం తప్పు. ఎందుకంటే ఈ తరానికి, ఈ కాలానికి ఏవి పనికొస్తాయో మార్పులు ఎప్పుడో చేసుకుంది హిందూ ధర్మము, భారతీయ సమాజము. చేయగలిగిన ధర్మాన్ని చేయాలి. యథాశక్తి ధర్మాచరణ తప్పకుండా ఫలాన్నిస్తుంది. అధర్మాచరణ దుష్ఫలితాన్ని ఇచ్చి తీరుతుంది అనే మహర్షి సత్యవచనం సమాజానికి హెచ్చరిక కావాలి.

ఋషివాక్యం ధర్మం – అస్తేయం – అపరిగ్రహం

ధర్మం అన్నింటికీ చాలా అవసరం. యోగమార్గంలో కృషి చేస్తున్నా, వేదాంత(జ్ఞాన)మార్గంలో వెళ్తున్నా, జపముతపము ఉపాసనా మార్గంలో వెళ్తున్నప్పటికీ కూడా అవి ధర్మముతో కూడి ఉండాలి. ధర్మం చేత శుద్ధమైన మనస్సు మాత్రమే సత్యాన్ని గ్రహించగలదు – వేదాంతశాస్త్రం. అన్ని సాధనలకూ ధర్మం బలాన్ని కలిగిస్తుంది. ధర్మమునందు నిలకడ కలిగి ఉంటే ఆ ధర్మమే ఉన్నతిలోకి తీసుకు వెళ్తుంది. అహింసాసత్యమస్తేయ బ్రహ్మచర్య అపరి గ్రహా యమాః – యమము లేనప్పుడు ఎన్ని ప్రాణాయామాలు చేసినా, ఎన్ని ఆసనాలు వేసినా దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. అస్తేయము, అపరిగ్రహము ధర్మంలో చాలా ప్రధానమైన అంశములు. ఈరోజుల్లో వ్యాపారవేత్తలు, నాయకులు, ఉద్యోగులు అందరూ తెలుసుకోవలసిన ప్రధానమైన అంశములు. ఇతరుల సంపదలను వారి అనుమతి లేకుండా తీసుకోవడం ‘స్తేయం’ అనిపించుకుంటుంది. వ్యాపారంలో ఇతరులను మోసగించి అధిక లాభాలను ఆర్జించడం కూడా ‘స్తేయ’మే. అవతలి వారి హక్కులు వారికి దక్కనీయకుండా చేసేది కూడా ‘స్తేయ’మే. – ఇటువంటి గుణములు లేకుండా జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే ‘అస్తేయం’ అనే గుణం శోభిల్లుతున్నది. ఎక్కువ ధనాన్ని కూడబెట్టకపోవడం, ధనాలపై ఆసక్తి లేకపోవడం – అపరిగ్రహం. ఎక్కువగా ధనాన్ని కూడబెట్టాలనే ఆశ, ధనాలపై నిరంతర ఆసక్తి – పరిగ్రహం – ఈ రెండూ కూడదు. ధనం కంటే ధర్మానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనే అంశం పిల్లలకి నేర్పగలగాలి. అవసరానికి మించి కూడబెట్టడం ఎప్పుడైనా ప్రమాదకరమే. ఇలాంటి నీతివాక్యాలు చొచ్చుకు వెళ్తే దేశంలో అవినీతి సొమ్ము ఉండదు. ధనంపై అనాసక్తి ఉండాలి. అపరిగ్రహతతో జీవించడం ఒక వ్రతం, ఒక తపస్సు, ఒక నియమం. ధనార్జన విషయంలో అస్తేయం, అపరిగ్రహం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇళ్ళమీద పడి కత్తులు చూపి దోచుకొని పోయేవాడు మాత్రమే దొంగ కాదు, వంచకుడు కూడా దొంగయే. అవసరాలకు మించి కూడబెట్టే వాడూ దొంగయే. ఎప్పుడూ ధనాసక్తి కలవాడు కూడా దొంగయే. ఒక్కొక్కప్పుడు ఆశ, ఒక్కొక్కప్పుడు మోహం, ఒక్కొక్కప్పుడు అవసరాలు పరీక్ష పెడతాయి. అయినప్పటికీ తట్టుకొని నిలబడగలగాలి. మహాత్ములైన ధర్మరాజాదులందరూ కూడా ఇటువంటి ధర్మం వల్లనే దీర్ఘాయువు పొందారు, జీవితంలో విజయాలను సాధించారు, తరువాత ఉత్తమ గతిని పొందారు.

ఋషివాక్యం ధర్మ లక్షణములు

పదిరకాలుగా ధర్మం ఉంటుంది. ధృతి క్షమా దమోస్తేయం శౌచమింద్రియనిగ్రహః! ధీర్విద్యా సత్య మక్రోధో దశకం ధర్మ లక్షణమ్!! ధృతి(ధైర్యం-నిలుకడ), క్షమా, దమము(నిగ్రహ శక్తి), అస్తేయము (దొంగతనము చేయకుండుట-అక్రమార్జన లేకుండా ఉండుట), శుచిత్వము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, బుద్ధికలిగి ఉండుట, జ్ఞానం, సత్యము, క్రోధము లేకుండుట అను ఈ పదియు ధర్మ లక్షణములనబడును. బుద్ధి బాగుంటేనే విద్య వస్తుంది. విద్య బాగుంటున్న కొద్దీ బుద్ధి పెరుగుతుంది. కల్లాకపటం లేని జీవితమే సత్యము. బాగుపడాలనుకున్న వాడు ఏ కాలంలో నైనా ఈ ధర్మాలను ఆచరించగలడు, ఆ ధర్మమే మనలను రక్షిస్తుంది అని ఇతిహాసములు, పురాణములు వక్కాణిస్తున్నాయి.

ఋషివాక్యం ఆత్మగుణములు

ఉత్తమ గుణాలు కలిగి ఉండడమే గొప్ప ధర్మము. ఎనిమిది ఆత్మ గుణములు కలిగిన వాడు గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చేయకపోయినా దివ్యమైన స్థితిని పొందుతాడు. దయా సర్వభూతేషు, క్షాంతిః, అనసూయా, శౌచం, అనాయాసః, మంగళం, అకార్పణ్యం, అస్పృహ ఇతి ఆత్మగుణాః అష్టౌ’ – గౌతమ మహర్షి. ఈ ఎనిమిది గుర్తు పెట్టుకొని మనలో పెంపొందించుకుంటే అంతకంటే ఉత్తమ వ్యక్తిత్వం మరొకటి కనబడదు. చిన్నతనం నుంచి పిల్లలకి ఈ ఎనిమిది గుణాలను అలవాటు చేయడం అనేది పెద్దలు ముందు అభ్యాసంగా చేసుకుంటే భావి పౌరులను మనం ఉత్తమ వ్యక్తిత్వం గలవారిగా మనం తీర్చిదిద్దవచ్చు.

ఋషివాక్యం ఆధ్యాత్మిక మార్గం వేదాంత విద్య అంటే భౌతిక జీవితాన్ని నిరసించడం కాదు

ఆధ్యాత్మిక మార్గం వేదాంత విద్య అంటే భౌతిక జీవితాన్ని నిరసించడం కాదు. ఆధ్యాత్మికతయే నిజమైన, శాంతియుతమైన చక్కని భౌతిక జీవితాన్ని ప్రసాదించగలదు.

ఋషివాక్యం రామ వాక్యములు కర్మభూమి

మర్యాదానాం చ లోకస్య కర్తా కారయితా చ సః – మర్యాదలను/ధర్మాలను ఏర్పరచిన వాడు, నిర్వహింపజేసేవాడు రామచంద్రమూర్తి. కర్మభూమిమిమాం ప్రాప్య కర్తవ్యం కర్మ యచ్ఛుభమ్ అగ్నిర్వాయుశ్చ సోమశ్చ కర్మణాం ఫలభాగినః!! కర్మభూమిలో జన్మించిన ప్రతివారూ కర్తవ్యమైన కర్మలను ఆచరించి తీరాలి.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 25 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 25

ఎవరూ మోయలేని గంగాప్రవాహాన్ని శిరసుపై ధరించి, ఇంద్రాదులు కూడా చూడలేని విషాన్ని నిగ్రహించినది నీ అనుగ్రహం. 'రక్షించ' మని కాసింత ప్రార్థించినా చాలు, తొందరపడి భక్తుల భారాలను మోసి, బాంధవాన్ని చూపించే నాథుడవు. ఆశుతోషుడవు. (వెంటనే సంతోషించేవాడవు.) నీలకంఠేశ్వరా!

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-17

Mahishasura Mardini Stotram Slokam-17

Back