• Wishlist (0)
  • Shopping cart (0): 0.00

"Srimad Bhaagavatham" Pravachanam LIVE from Rajamahendravaram

If LIVE video is stopped or interrupted please REFRESH / RESTART the page. Live Streaming will also be available on GURUVU gari facebook official page.


Bramhasri Samavedam Shanmukha Sarma added a new photo.

Saturday, 15 December 2018 11:48 am

విష్ణు విద్య


21 1 3

Saturday, 15 December 2018 9:25 am

మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్య వైభవం - 1వ కీర్తన

జ్వాలామయ సర్పాకారముతో మూలాధారమ్మున ఒదిగి..

గానం: S. P. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు

మోపిదేవి సుబ్రహ్మణ్య వైభవం - 1వ కీర్తన


95 13 38

Saturday, 15 December 2018 7:00 am

ద్వావేవ న విరాజేతే విపరీతేన కర్మణా!
గృహస్థశ్చ నిరారమ్భః కార్యవాంశ్చైవ భిక్షుకః!! (మహాభారతం)
గృహస్థు అయి ఉండి ఏ పనీ చేయకుండా సోమరిగా ఎవరు ఉంటాడో సన్యాసియై ఉండి అన్ని పనులూ పూనుకొని ఎవరు చేస్తూ ఉంటాడో వీరిద్దరూ అయోగ్యులే. రాణించరు.

ధర్మ రక్షణ కోసం సన్యాసులు పని చేస్తున్నట్లు కనబడుతున్నప్పటికీ వాళ్ళు దేనికీ అంటకుండా వైరాగ్యంతోనే చేస్తూ ఉంటారు.
గృహస్థు కర్మిష్టుడై తిరగాలి, సన్యాసి కర్మలు తగ్గించుకోవాలి అనేది శాస్త్రం. గృహస్థు కర్మలు మానివేస్తే భ్రష్టుడు అవుతాడు.

ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉన్న వారు స్వకర్మాచరణ చేయాలి. క్షణం వ్యర్థం చేయకుండా నిరంతరం కర్మశీలుడై ఉండాలి. ధర్మబద్ధమైన కర్మలు ఆచరిస్తూ ఉండాలి. ఆ కర్మల ద్వారా లోకానికి ఉపకారం కలిగిస్తూ ఉండాలి. ధర్మబద్ధంగా ఆర్జించిన సంపదను మాత్రమే వినియోగించుకోవాలి.

ప్రతివాడూ అలుపెరగక ధర్మబద్ధంగా శ్రమిస్తూ ఉండాలి. ఆ శ్రమ వల్ల కేవల ధన సంపాదన మాత్రమే కాక కీర్తి సంపాదన కూడా చేయవచ్చు.
కొందరు సంపన్నులు ధార్మిక కార్యక్రమాలు చేస్తారు. దానివల్ల వాళ్ళకి ఒక తృప్తి కలుగుతుంది. సత్కీర్తి కూడా అర్థమే.

సోమరితనం రోగం.

ధనికుడు ప్రవృత్తి మార్గంలో సమాజ జీవనంలో ఉన్నప్పుడు ధనం ప్రయోజనంగా కాకుండా ఇతర మంచి ప్రయత్నాల కోసం లోకంలో ప్రయత్నించాలి. జ్ఞానం సంపాదించుకోవచ్చు, సత్కీర్తిని ఆర్జించవచ్చు. సత్కీర్తికి, జ్ఞానానికీ చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. దీనివల్ల మనిషి ఎప్పుడూ బద్ధకంగా ఉండరాదు అని తెలుస్తోంది.

సన్యాసి లౌకిక, శాస్త్ర కర్మలు విడిచి పెడతాడేమో కానీ బద్ధకంగా కూర్చోడు. అతడు చేయవలసిన ధ్యాన, యోగ, విచారణలతో ఉండి, మితమైన భోజనాన్ని స్వీకరిస్తూ తపస్సును ఆచరిస్తాడు. ఇది సన్యాస ధర్మము.
సోమరిగా ఉండరాదు అని భారతీయ సంస్కృతి హెచ్చరిస్తూ ఉంది.

గృహస్థుకు వైరాగ్యం కలిగితే సకామమైన కర్మలు పరిత్యాగం చేసి నిష్కామంగా ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో కర్మలు ఆచరించాలే తప్ప కర్మలు మానరాదు.
అప్పుడు కర్మ నేను చేస్తున్నాను అనే అహంకారం విడిచిపెట్టాలి. ఫలాపేక్ష లేకుండా ఈశ్వరునికి అర్పించగలగాలి. ఈ రెండూ చేయడం వల్ల ఆ కర్మ వేదాంత సాధన వలె జ్ఞాన సాధన వలె పనిచేసి అతని ముక్తికి హేతువు అవుతున్నది.

దీనిని బట్టి ధర్మానికి రెండు నిర్వచనాలు చెప్పుకోవచ్చు – జ్ఞాన వైరాగ్యములు ఇచ్చి మోక్షానికి ఉపకరించే ధర్మం ఒకవైపు; సమాజ శాంతికి పనికివచ్చే ధర్మం మరొకవైపు. సమాజ శాంతి అన్నప్పుడు రాజు/ఉద్యోగి/శ్రామికుడు/స్త్రీ/పురుష/ చేయవలసిన ధర్మం – ఇవన్నీ సమాజం యొక్క శాంతికి ఉపకరిస్తాయి.
సరియైన స్వధర్మాచరణ వల్ల సమాజ శాంతి ఏర్పడుతుంది. ఇది మోక్షానికి పరోక్షంగా తోడ్పడుతుంది.

ఆత్మతారణం చాలా అవసరం.

ఈ ధర్మములు పాటించడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత.
సోమరితనాన్ని విడిచిపెట్టి ధర్మాన్ని ఆచరించాలి అంటూ కర్మణ్యతని ప్రేరేపిస్తున్నది సనాతన ధర్మం.

ఋషివాక్యం - సన్యాసి, గృహస్థు, సోమరితనం


82 1 40

Saturday, 15 December 2018 4:00 am

రుద్రాష్టకమ్

నమామీశమీశాన నిర్వాణరూపం విభుం వ్యాపకం బ్రహ్మవేదస్వరూపమ్ |
అజం నిర్గుణం నిర్వికల్పం నిరీహం చిదాకారమాకాశవాసం భజేzహమ్ || ౧ ||
నిరాకారమోంకారమూలం తురీయం గిరా జ్ఞాన గోతీతమీశం గిరీశమ్ |
కరాలం మహాకాల కాలం కృపాలం గుణాగార సంసారపారం నతోzహమ్ || ౨ ||
తుషారాద్రి సంకాశ గౌరం గభీరం మనోభూత కోటిప్రభా శ్రీ శరీరమ్ |
స్ఫురన్మౌళి కల్లోలినీ చారు గంగా లసద్భాలబాలేందు కంఠే భుజంగా || ౩ ||
చలత్కుండలం శుభ్రనేత్రం విశాలం ప్రసన్నాననం నీలకంఠం దయాళుమ్ |
మృగాధీశచర్మాంబరం ముండమాలం ప్రియం శంకరం సర్వనాథం భజామి || ౪ ||
ప్రచండం ప్రకృష్టం ప్రగల్భం పరేశం అఖండం భజే భానుకోటిప్రకాశమ్ |
త్రయీ శూల నిర్మూలనం శూలపాణిం భజేzహం భవానీపతిం భావగమ్యమ్ || ౫ ||
కళాతీత కళ్యాణ కల్పాంతకారీ సదా సజ్జనానందదాతా పురారీ |
చిదానంద సందోహ మోహాపహారీ ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో మన్మథారీ || ౬ ||
న యావత్ ఉమానాథ పాదారవిందం భజంతీహ లోకే పరే వా నరాణామ్ |
న తావత్ సుఖం శాంతి సంతాపనాశం ప్రసీద ప్రభో సర్వభూతాధివాసమ్ || ౭ ||
న జానామి యోగం జపం నైవ పూజాం నతోzహం సదా సర్వదా దేవ తుభ్యమ్ |
జరా జన్మ దుఃఖౌఘతాతప్యమానం ప్రభో పాహి శాపన్నమామీశ శంభో || ౮ ||
రుద్రాష్టకమిదం ప్రోక్తం విప్రేణ హరతోషయే |
యే పఠంతి నరా భక్త్యా తేషాం శంభుః ప్రసీదతి ||


56 0 23

Bramhasri Samavedam Shanmukha Sarma updated their cover photo.

Friday, 14 December 2018 8:23 pm

's cover photo


99 6 10

Friday, 14 December 2018 7:09 pm


223 1 121

Bramhasri Samavedam Shanmukha Sarma added a new photo.

Friday, 14 December 2018 4:27 pm


77 2 33

Friday, 14 December 2018 1:59 pm

ఈటివి తెలుగులో ప్రతిరోజూ శ్రీ-పురుష సూక్తము పై పూజ్య గురువుల ప్రవచన కార్యక్రమం

సమయం: ఉదయం గం.5.50ని.లకు

అంశం: శ్రీ – పురుషసూక్తము 29

శ్రీ – పురుషసూక్తము


58 1 16

Friday, 14 December 2018 11:28 am


357 1 169

Friday, 14 December 2018 10:00 am

పంచాంగంలో ఇది అలభ్య యోగ పుణ్యకాలంగా చెప్పబడుతోంది. అపరాహ్నానంతరము అష్టమి ఉన్న రోజున కాలభైరవ ప్రీతి. శివుని రౌద్రావతారమైన కాల భైరవుడు ఉగ్రమూర్తులలో ఒకడు. భరత్వ(సృష్టి), రమణత్వ(స్థితి), వమనత్వ(లయ) కార్యాలు చేసే పరబ్రహ్మనే భైరవుడు అని తంత్ర శాస్త్రం నిర్వహించింది. నాదస్వరూపుని లీలావతారం ఇది. అసితాంగ భైరవుడు, రురు భైరవుడు, సమ్మోహ భైరవుడు మొదలైన అనేక రూపాలతో భాసించే భైరవుడు కాశీ క్షేత్ర పాలకుడిగా కాలభైరవ స్వామిగా అవతరించారు. ఈ రోజు కాలభైరవ స్వామి పూజాదులు సకల కామ్య సిద్ధి కారకాలు.
కాలభైరవుడు పరమేశ్వరుని యొక్క అంశ. ఇతను కాలస్వరూపుడు, భయంకరమైన రూపం కలవాడు. సాధారణంగా కాలభైరవునికి నాలుగు చేతులుంటాయి. నాలుగు చేతుల్లో శూలం, కపాలం, గద మరియు ఢమరుకం ఉంటాయి. రౌద్ర నేత్రాలు, పదునైన దంతాలు, మండే వెంట్రుకలు ఇదే కాలభైరవ స్వరూపం. కాలభైరవుడు నాగుపాములను ఆభరణాలుగా ధరిస్తాడు. ఈయన వాహనం శునకం. ఉత్తరప్రదేశ్ లోని వారణాసిలో ఉన్న కాలభైరవ ఆలయం చాలా ప్రసిద్ధి చెందినది.


238 14 116
Back
Rushipeetham Monthly Digest

Sign-Up

Get the latest news on upcoming Pravachanams, new releases etc., straight to your email.