• Wishlist (0)
  • Shopping cart (0): 0.00

"Srimad Bhaagavatham" Pravachanam LIVE from Rajamahendravaram

If LIVE video is stopped or interrupted please REFRESH / RESTART the page. Live Streaming will also be available on GURUVU gari facebook official page.


Sunday, 18 November 2018 4:00 am

దయయా పాలయ దక్షిణాస్య! మాం
త్రయీమయ! జగదాది గురో! శివ!
వటాధోవాస! పరమ మహేశ!
తటిత్ ద్యుతే! మాం తారయ శంభో!
నటన్మహోజ్జ్వల! నాదమధ్యగ!
జటాజూటధర! చంద్రకిరీట!
పుస్తకమాలాముద్రాగ్ని కర!
ధ్వస్తాంతర్ ధ్వాంత! హే శాంత!
అస్తి భాతి భవదద్భుత తత్త్వం
శాస్తానందద! షణ్ముఖ వినుత!!
వివరణ: ఇది దక్షిణామూర్తి ప్రార్థన. దక్షిణాభిముఖంగా ఉన్న స్వామి ‘దక్షిణాస్యుడు’. ‘రుద్ర యత్తే దక్షిణం ముఖం, తేన మాం పాహి నిత్యం’ అని శ్వేతాశ్వతరోపషన్మంత్రం. “ఓ రుద్రా! నీ దక్షిణ ముఖముతో మమ్ములను నిత్యం రక్షించు” అని భావం.
అటువంటి దక్షిణాస్యుని ప్రార్థిస్తూ, ‘స్వామీ నన్ను దయతో పాలించు’ శివా! వేదమయుడవైన నీవు జగతికి ఆది గురుడవు. మఱ్ఱిమాని మొదలులో ఉన్న సర్వోత్కృష్టుడవు. మెరపు వంటి వెలుగు కలిగిన నీవు నన్ను తరింపజేయి. నాట్యమాడే మహా ప్రకాశ స్వరూపుడవు. నాదమధ్యంలో ఉన్న వాడవు. (నాద మధ్యే సదాశివః’ అనే యోగశాస్త్ర వాక్యం. నటరాజు – చిదంబర దక్షిణామూర్తి). జటాజూటము, దానియందు చంద్రుని కిరీటముగా దాల్చిన వాడవు.
పుస్తకం, అక్షమాల, జ్ఞానముద్ర, అగ్ని నాలుగు చేతులలో ధరించిన వాడవు. లోపలి చీకటి(అవిద్య)ని పారద్రోలేవాడవు. శాంతమే నీ స్వరూపం. అస్తి, భాతి(సత్-చిత్)నీ తత్త్వం. శ్రేష్ఠమైన బ్రహ్మానందాన్ని ప్రసాదించే ఆనందం(ప్రియం) నీ భావం. ఈ అస్తి భాతి ప్రియములనే బ్రహ్మ లక్షణాలను మూడు వేళ్ళతో చూపిస్తూ, నామ రూపాలనే రెండింటినీ బొటన వ్రేలి, చూపుడు వ్రేలి కలయికతో ప్రకటించిన చిన్ముద్ర నీ పరతత్త్వాన్ని ప్రబోధిస్తోంది.
షణ్ముఖ వినుతా! పాహి.


69 6 23

Saturday, 17 November 2018 10:01 pm

రాజోత్తమా! తిరిగి చెప్పెదను వినుము. కార్తీకమాసమందు అవిసె పువ్వుతో హరిని పూజించిన వాని పాపములు నశించును. చాంద్రాయణవ్రత ఫలము పొందును. కార్తీకమాసమందు గరికతోను, కుశలతోను హరిని పూజించువాడు పాపవిముక్తుడై వైకుంఠమును జేరును. కార్తీకమాసమందు చిత్రరంగులతో గూడిన వస్త్రములను హరికి సమర్పించినవాడు మోక్షమునొందును. కార్తీకమాసమందు స్నానమాచరించి హరిసన్నిధిలో దీపమాలలనుంచువాడును, పురాణమును జెప్పువాడును, పురాణమును వినువాడును పాపములన్నియును నశింపజేసుకొని పరమపదమును బొందుదురు. ఈవిషయమై యొక పూర్వకథగలదు. అది విన్నమాత్రముననే పాపములు పోవును. ఆయురారోగ్యములనిచ్చును. బహు ఆశ్చర్యకరముగా నుండును. దానిని చెప్పెద వినుము. కళింగదేశమందు మందరుడను నొక బ్రాహ్మణుడు గలడు. అతడు స్నాన సంధ్యావందనాదులను విడిచి పెట్టినవాడై ఇతరులకు కూలి చేయుచుండెడివాడు. అతనికి మంచిగుణములు గలిగి సుశీలయను పేరుగల భార్యయుండెను. ఆమె పతివ్రతయు, సమస్త సాముద్రిక లక్షణములతో గూడినదై ఆడవారిలో శ్రేష్ఠురాలైయుండెను. ఓరాజా! ఆసుశీల భర్త దుర్గుణ పూర్ణుడైనను అతనియందు ద్వేషమునుంచక సేవించుచుండెను. తరువాత వాడు వేరైన జీవనోపాయము తెలియక కూలిజీవనము కష్టమని తలచి కత్తిని ధరించి అడవిలో మార్గము కనిపెట్టుకొని యుండి దారి నడుచువారిని కొట్టి వారి ధనములనపహరించుచు కొంతకాలమును గడిపెను. అట్లు చౌర్యమువలన సంపాదించిన వస్తువులను ఇతర దేశములకు పోయి అమ్ముకొని ఆధనముతో కుటుంబమును పోషించుచుండెను. ఒకప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చౌర్యముకొరకు మార్గమును కనిపెట్టియుండి మార్గానవచ్చునొక బ్రాహ్మణుని పట్టుకొని మర్రిచెట్టుకు కట్టి అతని సొమ్మంతయును హరించెను. ఇంతలోనే క్రూరుడైన కిరాతుడొకడు వచ్చి ఆ యిద్దరు బ్రాహ్మణులను చంపి ఆధనమంతయు తాను హరించెను. తరువాత గుహలోనున్న పెద్దపులి కిరాత మనుష్యగంథమును ఆఘ్రాణించి వచ్చి వానిని కొట్టెను. కిరాతుడును కత్తితో పులిని కొట్టెను. ఇట్లు ఇద్దరును పరస్పర ప్రహారములచేత ఒక్కమారే చనిపోయిరి. ఇట్లు ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు, పులి, కిరాతుడు నలుగురు ఒక చోట మృతినొంది యమలోకమునకు బోయి కాలసూత్ర నరకమందు యాతన బడిరి. యమభటులు వారినందరిని పురుగులతోను, అమేధ్యముతోను కూడినటువంటి భయంకరమైన చీకటిలో సలసలకాగుచున్న రక్తమందు బడవైచిరి. జనకమహారాజా! ఆబ్రాహ్మణుని భార్య సమస్త ధర్మములను ఆచారవంతురాలై హరిభక్తియుతయై సజ్జన సహవాసమును జేయుచు నిరంతరము భర్తను ధ్యానించుచుండెను. ఓరాజా! ఇట్లుండగా దైవవశముచేత ఒక యతీశ్వరుడు హరినామముచేయుచు నాట్యముచేయుచు పులకాంకితశరీరుడై హరినామామృతమును పానముచేయుచు సమస్త వస్తువులందు హరిని దర్శించుచు ఆనంద భాష్పయుతుడై ఆమె యింటికి వచ్చెను. ఆమెయు ఆయతిని జూచి భిక్షమిడి అయ్యా యతిపుంగవా! మీరు మాయింటికి వచ్చుటచేత నేను తరించితిని. మీవంటివారి దర్శనము దుర్లభము. మాయింటివద్ద నా భర్తలేడు. నేనొక్కదాననే పతిధ్యానమును చేయుచున్నదానను. ఆమె యిట్లుచెప్పగా విని యతీశ్వరుడు ప్రియభాషిణియు శ్యామయునయిన ఆమెతో ఇట్లనియెను. అమ్మాయీ! ఈరోజు కార్తీక పూర్ణిమ మహాపర్వము. ఈదిన సాయంకాలము హరిసన్నిధిలో మీయింటిలో పురాణ పఠనము జరుపవలెను, ఆపురాణమునకు దీపముకావలెను. నూనె తెచ్చెదను. గనుక వత్తి నీవు చేసిఇమ్ము. శ్యామయనగా యౌవనవతియని అర్థము. యతీశ్వరుడిట్లు చెప్పగా ఆచిన్నది విని సంతోషముతో గోమయముతెచ్చి ఆయిల్లు చక్కగా అలికినదై అందు అయిదురంగులతో ముగ్గులను బెట్టి పిమ్మట దూదిని పరిశుద్ధము చేసినదై ఆదూదిచే రెండు వత్తులను జేసి నూనెతో యతీశ్వరుని వద్ద వెలిగించి స్వామికి సమర్పించెను. ఆచిన్నది దీపపాత్రను, వత్తిని తాను యిచ్చినందుకు యతీశ్వరుడు చాలా సంతోషించి దీపమును వెలిగించెను. యతియు ఆదీపమునందు హరిని బూజించి మనశ్శుద్ధి కొరకై పురాణపఠనమారంభించెను. ఆమెయు ప్రతియింటికిబోయి పురాణశ్రవణమునకు రండని చాలామందిని పిలుచుకుని వచ్చి వారితో సహా ఏకాగ్రమనస్సుతో పురాణమును వినెను. తరువాత యతీశ్వరుడు యధేచ్ఛగా పోయెను. కొంతకాలమునకు హరిధ్యానము చేత జ్ఞానమును సంపాదించుకొని ఆమె మృతినొందెను. అంతలో శంఖచక్రాంకితులును, చతుర్బాహులును, పద్మాక్షులును, పీతాంబరధారులునునైన విష్ణుదూతలు దేవతల తోటలోనున్న పుష్పములతోను, ముత్యాలతోను, పగడములతోను, రచించిన మాలికలతోను, వస్త్రములతోను, ఆభరణములతోను అలంకరించబడిన విమానమును దీసికొని క్వచ్చి సూర్యుడువలె ప్రకాశించెడి ఆవిమానమందు ఆమెను ఎక్కించి జయజయధ్వనులతో కరతాళములు చేయుచు చాలామంది వెంటరాగా వైకుంఠలోకమునకు చేరెను. ఆమె వైకుంఠమునకుబోవుచు మధ్యమార్గమందు నరకమును జూచి అచ్చట తనపి నరకమునందు ఉండుటకు ఆశ్చర్యమొంది విష్ణుదూతలతోనిట్లు పలికెను. ఓ విష్ణుదూతలారా! నిమిషమాత్రము ఉండండి. ఈనరకకూపమునందు నా భర్త ముగ్గురితో పడియుండుటకు కారణమేమి? ఈవిషయమును నాకు జెప్పుడు. వీడు నీభర్త, వీడు కూలిచేసియు, దొంగతనమును జేసియు పరధనాపహరణము జేసినాడు. వేదోక్తమయిన ఆచారమును వదలి దుర్మార్గమందు చేరినాడు. అందువల్ల వీడు నరకమందున్నాడు. ఈరెండవ బ్రాహ్మణుడు మిత్రద్రోహి, మహాపాతకుడు, ఇతడు బాల్యము నుండి మిత్రుడైయున్న వాి నొకనిని చంపి వానిధనము అపహరించి ఇతరదేశమునకు బోవుచున్నంతలో నీభర్తచేత హతుడాయెను. అట్టి పాపాత్ముడు గనుక ఇతడు నరకమందు బడియున్నాడు. ఈమూడవవాడు కిరాతుడు. వీడు నీభర్తను యీబ్రాహ్మణుని యిద్దరిని చంపినాడు. అందుచేత వీడు నరకమందుండెను. ఈనాల్గవవాడు, పులి, కిరాతులు పరస్పర ఘాతములచేత మృతినొందిరి. ఈపులి పూర్వమందు ద్రావిడ బ్రాహ్మణుడు. ఇతడు ద్వాదశినాడు భక్ష్యాభక్ష్య విచారణ చేయక నూనెతో చేసిన వంటకములను భుజించినాడు. అందుచేత వీడు నరకమందున్నాడు. ఇట్లు నలుగురు నరకమందు యాతనలనొందుచున్నారు. ద్వాదశినాడు నేయి వాడవలెను. నూనె వాడకూడదు. విష్ణుదూతలిట్లు చెప్పగా విని ఆమె అయ్యలారా, ఏపుణ్యము చేత వీరు నరకమునుండి ముక్తులగుదురని యడిగెను. ఆమాటవిని దూతలిట్లనిరి. అమ్మా! కార్తీకమాసమందు నీచేత చేయబడిన పుణ్యమందు పురాణశ్రవణఫలమును నీభర్తకిమ్ము. దానితో వాడు విముక్తుడగును. ఆపురాణశ్రవణార్థమై దీపమునకు నీవు సమర్పించిన వర్తి పుణ్యమును ఈ కిరాతవ్యాఘ్రములకు సమానముగానిమ్ము. దానివలన వారు ముక్తులగుదురు. పురాణశ్రవణార్థమై నీవు ప్రతిగృహమునకు బోయి ప్రజలను బిలిచిన పుణ్యమును ఈకృతఘ్నునకిమ్ము. దానితో వాడు ముక్తుడగును. ఇట్లు ఆయా పుణ్యదానములచేత వారు వారు ముక్తులగుదురు. విష్ణుదాతలమాటలు విని ఆశ్చర్యమొంది బ్రాహ్మణస్త్రీ ఆయా పుణ్యములను వారివారికిచ్చెను. దానిచేత వారు నరకమునుంి విడుదలయై దివ్యమానములనెక్కి ఆస్త్రీని కొనియాడుచు మహాజ్ఞానులు పొందెడి ముక్తిపదమును గూర్చి వెళ్ళిరి. కాబట్టి కార్తీకమాసమందు పురాణశ్రవణమును జేయువాడు హరిలోకమందుండును. ఈచరిత్రను వినువారు మనోవాక్కాయములచేత సంపాదించబడిన పాపమును నశింపజేికొని మోక్షమును బొందుదురు.
ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే కార్తీకమహాత్మ్యే ఏకాదశోధ్యాస్సమాప్తః


51 1 11

Saturday, 17 November 2018 7:31 pm


129 8 35

Saturday, 17 November 2018 6:00 pm


78 1 23

Bramhasri Samavedam Shanmukha Sarma added a new photo.

Saturday, 17 November 2018 4:48 pm


94 1 28

Saturday, 17 November 2018 1:00 pm

ఈటివి తెలుగులో ప్రతిరోజూ శ్రీ-పురుష సూక్తము పై పూజ్య గురువుల ప్రవచన కార్యక్రమం

సమయం: ఉదయం గం.5.50ని.లకు

అంశం: శ్రీ – పురుషసూక్తము 09

శ్రీ - పురుషసూక్తమ్


65 1 18

Saturday, 17 November 2018 10:00 am

భారతదేశాన్ని ఆక్రమించి పాలించిన వారికి – ఈ దేశంలో అప్పటికే ఉన్న సంస్కృతి పట్ల ద్వేష భావం సహజంగా ఉంది. అధికారం, ఆభిజాత్యం ఉపయోగించి చరిత్రను వక్రీకరించడమే కాక, ఈ సంస్కృతిలోని ఎన్నో అద్భుతాలను అనాగరికతలుగా చిత్రించి ద్వేషపూరిత సాహిత్యాన్ని రచించి మనచేత చదివించారు. అలా ఆలోచించడమే మేధావితనం – అనే భ్రమను కల్పించారు.
యోగం, ఆయుర్వేదం, కళలు, ఆచారవ్యవహారాలు, జ్యోతిర్విజ్ఞానం, శబ్దశాస్త్రం, తత్త్వ శాస్త్రం...లాంటి ఎన్నో మహాద్భుత జ్ఞాన శాఖలను ప్రత్యేకతలను తెలుసుకొని, కొందరు ఉదార హృదయులు పరిశోధనలతో వాటి ప్రయోజనాలను నిరూపించాక కొంతమంది అంగీకరించారు, అనుసరించారు, బాగుపడ్డారు.
కానీ అవన్నీ హిందూ ధర్మంలో అంశాలు – అని ఒప్పుకోవడానికి వెనుకాడుతున్నారు. అవి వేరు – హిందూ మతం వేరు అనడమే కాక వాటిని తమదిగా అతికించుకొనే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు.
ఒకవైపు యోగం, ఆత్మచైతన్య అధ్యయనాలు, ధ్యాన విశేషాలు, వేదాంత శాస్త్రం, వైద్యం లాంటివి ప్రస్తావిస్తూనే – వీటికి మూలమైన ‘హిందూ’శబ్దం ఎత్తితే చాలు భూతాన్ని చూసినట్లు బెదరిపోతున్నారు. దీనికి కారణం ఒక్కటే తమ మతాల ఉనికికి ఎక్కడ ప్రమాదమేర్పడుతుందోననే భయం.
పైగా ఆ అద్భుత విజ్ఞానాలను హిందూ ధర్మానికి చెందని వాటిగా పేర్కొనడానికి కూడా సాహిస్తున్నారు. కానీ ఈ ‘విజ్ఞానాంశాల సమ్మేళనమైన ధార్మిక రీతియే హిందూమతం’ అనే మౌలికావగాహనని విస్మరిస్తున్నారు. స్వమతదురాభిమానం, పరమత ద్వేషమే ఈ ధోరణికి హేతువు.
క్రమంగా వారి దేశాలలో అంతర్జాతీయ విశ్వ విద్యాలయాలలో, విద్యా విధానాలలో హిందూ ధర్మానికి చెందిన పాఠ్యగ్రంథాలలో మన ధర్మాన్ని అవహేళన చేస్తూ వికృత ధోరణిలో ఎత్తిపొడుస్తూ తప్పుడు రాతల్ని రాసి బోధిస్తున్నారు. వారికా విధమైన సమాచారాన్ని ఇచ్చేవారు – దశాబ్దాలుగా ‘ఎదమవంక తెలివి’మంతుల చేతుల్లో వక్రీకరింపబడ్డ విద్యా వ్యవస్థలో నుండి తయారైన మేధావి వర్గం. వీరిచేత ఆ పని చేయించడంలో ఆ దేశంలోని మత సంస్థల పాత్ర ప్రధానంగా ఉంది.
వాటిని తిరిగి ఖండించడంలో మనదేశంలో గానీ, మేధావి వర్గంగా, విద్యావేత్తలుగా గుర్తింపు ఉన్నవారు పూనుకోవడం లేదు. ఈవిషయాలపై నిజమైన అవగాహన కలిగి, ప్రతిఘటించేవారిని ‘మతవాదులు’గా తోసిపారేస్తున్నాయి విద్యాసంస్థలు. ఈ పరిస్థితికి కారణం ఏమిటి?
మనదైన ప్రాచీన విజ్ఞానాన్ని, అద్భుతమైన అంశాలను శతాబ్దాల క్రితం నుండి చాటిన, చాటుతున్న నాటి-నేటి దేశ-విదేశీ మేధావుల సహేతుక పరిశోధనాత్మక గ్రంథాలను మన విద్యాసంస్థలలో అధ్యయనం చేయ(డం)లేదు. వాటిని కనీసం విద్యలుగా పరిగణించి, గౌరవించలేదు.
ఒక చాదస్తపు రీతిలోనే తప్ప, కువిమర్శకులకు జవాబిచ్చేటంత దీటుగా మన విద్యని అధ్యయనం చేసి, అంతర్జాతీయంగా మాట్లాడగలిగే వారిని మన విద్యా సంస్థలు తయారు చేయలేదు.
స్వతంత్రానికి పూర్వం పాలించిన వారు రుద్దిన అభిప్రాయాల నుండి బయటపడలేని బానిస మేధావుల పరదాస్య ప్రభావమిది.
క్రమేపీ మనకు అపారమైన జ్ఞానం, కళలు, సంస్కృతి, చారిత్రిక అద్భుతాలు ఉన్నాయన్న స్పృహ, అవగాహన లేని జాతి తయారయింది.
ఏమైనా చెప్పబోతే – కులవివక్ష, స్త్రీ వివక్ష లాంటి అంశాలు ఉన్న హిందూ ధర్మంలో ఏ గొప్పతనం ఉంది” అని తోకమీద లేచే ద్వేష వర్గం బలంగా ఉంది.
ఒక మహా బంగారు గనిలో – మాలిన్యాన్ని చూసి బంగారాన్ని కాలదన్నుకున్నట్లుందీ వ్యవహారం.
ప్రగతిశీలంగా భ్రమింపజేస్తున్న వారి మతాల్లోని వివక్షలు, డొల్లతనం, ఆక్రమణల పైశాచిక విధ్వంస చరిత్రల వాస్తవాలను మరచిపోతూ, కప్పిపుచ్చుతూ గురివింద గింజ తంతు నిందలు చేయడం విచారకరం.
అల్పమైన వివక్షలు – ఏనాడు ఏ రూపంలో ఉన్నాయో, ఎప్పుడెలా మార్చబడ్డాయో లాంటి సత్యాలను కూడా పరిశీలించకుండా విశ్వజనీనమైన అద్భుత విజ్ఞానాల జోలికి వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుకుంటున్నారు – పరమతాల మోచేతి నీళ్ళకు అలవాటు పడ్డ కులవాదులు, భారతీయతా ద్వేషులు.
స్వదేశంలో, విదేశంలో కూడా ఈ విదేశీయతకు రూపమైన హిందూ ధర్మంపై గౌరవం, అవగాహన లేని జాతి కొన్ని తరాలుగా తయారై ఉంది.
ఈ నేపథ్యంలో దలైలామా బౌద్ధ మేధావులను విశ్వవిద్యాలయాలలో పరిశోధక పండితులుగా తీర్చిదిద్దినట్లు హిందూ మతపెద్దలు కూడా జాతీయత, ధార్మిక భావాలు కల మేధావులను ప్రేరేపించాలి. ఒక బలీయమైన హిందూ మేధావివర్గం తయారుకావాలి. నిజమైన మేధోసంపద కలిగిన హైందవంలో మేధావులు రూపొందడం కష్టమేమీ కాదు.
అంతర్జాతీయంగా అటువంటి గొప్పవర్గం ఏర్పాటు కావాలి. ఈ దిశగా హిందూ ధార్మికులు ఆలోచించాలి.


66 1 23

Saturday, 17 November 2018 8:00 am

నమస్తే కమలాకాంత నమస్తే సుఖదాయినే!
శ్రితార్తినాశినీ తుభ్యం భూయో భూయో నమోనమః!!

ఋషివాక్యం - తిరుమల శ్రీనివాసుని భక్తవాత్సల్యం


148 5 50

Saturday, 17 November 2018 4:00 am

నడచు కైలాసమే నా తనువు
ఎడద గౌరీ శివులకింపైన నెలవు
బహువిధావరణలను బరగు లోకమ్మిదే
గుహయందు వెలిగిరి గూఢమూర్తులు శివులు
సహజమౌ సాంబశివ శాసనము సాగించు
మహిమ గల దేవతల మనికి యీ దేహము
శంభు సామ్రాజ్యమ్ము శర్మమయధామము
దంభాది వికృతుల తడవగ పనిలేదు
శుంభన్ మహాశైవ శోభలకు నాకరము
శాంభవీ శంకరుల శాశ్వత నివాసము
వివరణ: శివ భావనామగ్నుడైన భక్తుని దేహమే శివలోకం. అతని శరీరం నడిచే కైలాసమే. మనస్సు గౌరీశంకరులకు స్థిరమైన స్థానం.
మహాకైలాసం పదునాలుగు ఆవరణల దివ్యలోకమని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, అంతఃకరణ చతుష్టయం(మనోబుద్ధ్యహంకార చిత్తములు) కలిపి పధ్నాలుగు ఆవరణల దేహమే ఆ లోకంగా భావించవచ్చు. ఆవరణలందంతటా శివుని వెలుగే(ఆత్మప్రకాశము) ప్రసరిస్తోందని గ్రహిస్తే – ఈ తనువే కైలాసం. ‘పరం పుమాంసం నిహితం గుహాయాం...” అని ఉపనిషత్తు చెప్పినట్లుగా, హృదయగుహలో నున్న సత్-చిత్(శివ-శక్తి)రూపులే శివులు(శివపార్వతులు). ఆయా ఇంద్రియ రూప దేవతలు (ఉదా!!నేత్రానికి సూర్యుడు, నాసికకు వాయువు, నాలుకకు వరుణుడు, చేతులకు ఇంద్రుడు) ఆత్మరూపుడైన ఈశ్వరుని ఆజ్ఞననుసరించి వర్తిస్తున్నారు.
ఈశ్వరః సర్వభూతేషు హృద్డేశేర్జున! తిష్ఠతి(గీతావాక్యం)
జీవితమే శంభుని సామ్రాజ్యం. శివధ్యాన, జ్ఞానాలను కలిగిన సాధకుని దేహం ఆత్మానంద ధామమే. శివ చింతనాపరుడైన వానికి దంభము మొదలైన వికారాలు వెతికినా ఉండవు. మనోబుద్ధి ప్రాణేంద్రియాలన్నీ శివ చైతన్యంతో శోభిల్లుతున్నాయనే దర్శనం ద్వారా తనువంతా శివ సంబంధ శోభలతో ద్యోతకమౌతుంది. భవానీ శంకరుల శాశ్వత నివాసంగా అనుభూతి లభ్యమౌతుంది.


172 5 31

Friday, 16 November 2018 10:01 pm

కార్తిక పురాణము - దశమాధ్యాయము

జనకుడు తిరిగి ఇట్లు అడిగెను. ఓ మునీశ్వరా! ఈ అజామిళుడు పూర్వజన్మమందెవ్వడు? ఏమిపాపమును జేసెను? విష్ణుదూతలు చెప్పినమాటలను విని యమభటులు ఎందుకు యూరకుండిరి? యముని వద్దకుపోయి యమునితో ఏమని చెప్పిరి? వశిష్ఠుడు ఇట్లు చెప్పెను. యమదూతలు విష్ణుదూతలమాటలు విని శీఘ్రముగా యమునివద్దకుబోయి సర్వవృత్తాంతమును జెప్పిరి. అయ్యా! పాపాత్ముడును, దురాచారుడును, నిందితకర్మలను ఆచరించువాడునునగు అజామిళునికి తోడితెచ్చుటకు పోయినంతలో విష్ణుదూతలు వచ్చి మమ్ములను ధిక్కరించి అతనిని విడిపించిరి. మేము వారిని ధిక్కరించుటకు అశక్తులమై వచ్చితిమి అని చెప్పిరి. ఆమాటను విని కోపించి యముడు జ్ఞానదృష్టితో చూచి యిట్లనియె. ఈఅజామిళుడు దుర్మార్గుడైనను అంత్యకాలమందు హరినామము చేయుటచేత పాపములు నశించి వైకుంఠప్రియుడాయెను. అందువలన అతనిని విష్ణుదూతలు స్వీకరించిరి. దుష్టాత్ములై మహిమను తెలిసికొనక హరినామస్మరణ చేసినను జ్పాపములు నశించును. తెలియక తాకినను అగ్ని కాల్చునుగదా! భక్తితో నారాయణ స్మరణనుజేయువాడుజ్ జీవన్ముక్తుడై అంతమందు మోక్షమునొందును. యముడిట్లు విచారించి యూరకుండెను. అజామిళుడు పూర్వ జన్మమున సౌరాష్ట్రదేశమందు బ్రాహ్మణుడై శివార్చకుడుగా ఉండి శివద్రవ్యమును హరించుచు స్నానసంధ్యలను విడిచి అన్యమానసుడై శివుని పూజించుచు శివునకభిముఖముగా కాళ్ళు చాపుకుని శయనించుచు ఆయుధపాణియై స్నేహితులతో గూడి నానాలంకార శోభితుడై స్వేచ్ఛావిహారముల తిరుగుచు బహుభాషియై మంచి యౌవనముతో నుండెను. ఆయూరిలోనొక బ్రాహ్మణుడుండెను. అతనికొక రూపవతియు యౌవనవతియగు భార్యగలదు. ఆబ్రాహ్మణుడు దరిద్రపీడితుడై అన్నముకొరకై పట్టణములు, గ్రామములు పల్లెలు తిరుగుచు యాచించుచుండెడివాడు. ఒకానొకప్పుడు బ్రాహ్మణుడు సంపాదించిన ధ్యాన్యాదికమును శిరస్సుననుంచుకొని ఆకలితో యింటికివచ్చి భార్యతో ఓసీ! నాకుఆకలి కలుగుచున్నది. త్వరగా వంటచేయుము. ముందు మంచినీళ్ళిమ్ము త్రాగి శాంతించెదను. భర్త యిట్లెన్ని మారులడిగినను భార్య అతని మాటను లెక్కచేయక పనులు చేయుచు జారుని మనస్సులో ధ్యానించుచు యూరకుండెను. అంత భర్త కోపించి దండముతో భార్యనుగొట్టెను. భార్య భర్తను పిడికిలితో గుద్దెను. తరువాత భర్త ఆ గృహమును విడిచి గ్రామాంతరముబోయి అచ్చట భిక్షమెత్తుకొని జీవించుచు భార్యసంగతిని గూర్చి చింతించుచుండెను. భార్యయు సుఖముగానుండి రాత్రి భుజించి మంచి చీరెధరించి తాంబూలము స్వీకరించి యొక చాకలివాని ఇంటికిపోయెను. సుందరుడయిన చాకలివానిని జూచి రాత్రి నాతో సంభోగించుమనెను. ఆమాటవిని వాడు నీవు బ్రాహ్మణ స్త్రీవి. అర్థరాత్రివేళ మాయింటికి రావచ్చునా? మీరు గొప్పకులమునందు బుట్టినవారు. మేము నిందుతులము. కాబట్టి యిట్టి సంపర్కము మీకు తగునా? ఈప్రకారముగా వారిరువురును వివాదపడుచు చాకలివాడు రోకలితో ఆమెను కొట్టెను. ఆమెయు వానిని కొట్టి వానిని విడిచ రాజమార్గమున బోవుచుండగా పైనజెప్పిన శివార్చకుని జూచెను. అంతలో ఆస్త్రీ వానిని పట్టుకుని రతికేళికి రమ్మనమని పిలుచుకొనిపోయి వానితో భోగించి రాత్రియంతయు వానితో కాలక్షేపము చేసి తెల్లవారగానే పశ్చాత్తాపమునుబొంది భర్తవద్దకు బోయి ఆయనను బ్రతిమాలి ఆయనతో గూడా గృహమందు సౌఖ్యముగా నుండెను. తరువాత కొంతకాలమునకు శివార్చకుడు మృతినొంది యమలోకమందు క్రమముగా రౌరవాది నరక దుఃఖములననుభవించి తిరిగి భూమియందు సత్వనిష్ఠుని కొడుకు అజామిళుడై జన్మించెను. ఇతనికి కార్తీకపున్నమినాడు శివదర్శనము లభించినది. అంత్యకాలమందు హరినామస్మరణ గలిగినది. ఆ హేతువులచేత సప్తజన్మార్జిత పాపములు నశించి మోక్షమును బొందెను. ఆ బ్రాహ్మణియు కొంతకాలమునకు మృతినొంది నరకములందనే యాతనలనొంది తిరిగి భూమియందు కన్యాకుబ్జమందు చండాలునకు పుత్రికగా జన్మించెను. చండాలుడు ఈమె పుట్టిన సమయము మంచిదాయని యొక బ్రాహ్మణునియడిగెను. అతడు ఈమె తండ్రిగండాన పుట్టినదని చెప్పెను. ఆమాటవిని చండాలుడు ఆశిశువును దీసుకొనిపోయి అరణ్యమందుంచెను. అంతలో ఒక బ్రాహ్మణుడు జూచి రోదనము చేయుచున్న ఆ శిశువును దీసికొనిపోయి తన ఇంటిలో దాసీగానున్నయొక స్త్రీకి నప్పగించెను. ఆదాసీది ఈమెను పెంచెనది. తరువాత ఈమెను అజామిళుడు దగ్గరకు తీసెను. తరువాత కథ పూర్వోక్తమే. రాజోత్తమా! ఇది నీవడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానము. అజామిళుని పూర్వ వృత్తాంతము. పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తములు చేయుట కష్టము. హరినామకీర్తనము చేసిన ప్రాయశ్చిత్తములతో పనిలేదు. అదిగాని యెడల ధర్మశాస్త్రోక్త ప్రాయశ్చిత్తములు చేయవలెనని భావము. ఎవ్వనియొక్క నాలుక హరినామ కీర్తనము చేయదో, మనస్సు హరి పాదపద్మమును స్మరించదో చెవులు హరిచరిత్రములను వినదో వాని పాపములు యెట్లు నశించును? ఇతర చింతను మాని హరిని స్మరించువారు ముక్తినొందెదరు. ఇందుకు సందియములేదు. కార్తీకధర్మమునకు పాపములను నశింపజేయి సామర్ధ్యమున్నది. కాబట్టి కార్తీక మాసమందు ధర్మమాచరించనివాడు నరమునొందును. ఇది నిశ్చయము. పాపములను నశింపజేయి ఈకథను విన్నవారు సమస్త పాపములను నశింపజేసి మోక్షమొందుదురు. ఈకథను వినిపించువారు పాపవిముక్తులై వైకుంఠమందు విష్ణువుతో గూడి సుఖించును.
ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే కార్తీకమహాత్మ్యే దశమోధ్యాయస్సమాప్తః


194 6 55
Back
Rushipeetham Monthly Digest

Sign-Up

Get the latest news on upcoming Pravachanams, new releases etc., straight to your email.