ఋషివాక్యం:భగవంతుని ఆగ్రహం - అనుగ్రహం

ఋషివాక్యం:భగవంతుని ఆగ్రహం అనుగ్రహం

'పంచగవ్య విశిష్టత' ఫై జాతీయ సదస్సు - National Seminar on Panchagavya Visistatha - Part 4

గావో విశ్వస్య మాతరః ‘GâvôVisvasyaMâtarah’ Cow, the Mother to the entire universe, is the divine property of Bhâratîyâs. Negligence towards Cows is in fact the principal cause for Bhârat’s cultural and financial decline. A thorough comprehension about Cow and their flourishment is absolutely essential not just at an individual level, but even at a national level for the solid growth of the country. From the moment of our first breath till the last, we have an enduring relationship with Cow. Is this just a tradition? How did this tradition come? How did Cow become ‘Kâmadhenu’? This conference unfolds all these and many more with apt scriptural substantiations. This is our First National Conference, amalgamating the significance of Panchagavyas, purposes, researches, and experiences. On one side, it is the practitioners of medicine who should deliver health services with Panchagavyas. On the other side, it is the people who should know about how to protect their health with Panchagavya. This conference is being organized by-Rushipeetham Charitable Trust as a Social Responsibility.

'పంచగవ్య విశిష్టత' ఫై జాతీయ సదస్సు - National Seminar on Panchagavya Visistatha - Part 3

గావో విశ్వస్య మాతరః ‘GâvôVisvasyaMâtarah’ Cow, the Mother to the entire universe, is the divine property of Bhâratîyâs. Negligence towards Cows is in fact the principal cause for Bhârat’s cultural and financial decline. A thorough comprehension about Cow and their flourishment is absolutely essential not just at an individual level, but even at a national level for the solid growth of the country. From the moment of our first breath till the last, we have an enduring relationship with Cow. Is this just a tradition? How did this tradition come? How did Cow become ‘Kâmadhenu’? This conference unfolds all these and many more with apt scriptural substantiations. This is our First National Conference, amalgamating the significance of Panchagavyas, purposes, researches, and experiences. On one side, it is the practitioners of medicine who should deliver health services with Panchagavyas. On the other side, it is the people who should know about how to protect their health with Panchagavya. This conference is being organized by-Rushipeetham Charitable Trust as a Social Responsibility.

ఋషివాక్యం: ఆధ్యాత్మికత - సమాజసేవ

ఋషివాక్యం: మానవుడికి ఉండవలసిన ఉత్తమమైన ఆత్మగుణములు

మానవుడికి ఉండవలసిన ఉత్తమమైన ఆత్మగుణములు... ఉత్తమానాం స్వభావోయం పరదుఃఖాసహిష్ణుతా| స్వయం దుఃఖం చ సంప్రాప్తం మన్యతేన్యస్య వార్యతే| ప్రపంచాన్ని నిలబెట్టే వారు ఈ నలుగురే - దయాళువు; గర్వము, అహంకారము లేనివాడు, ఉపకారి, జితేన్ద్రియుడు.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 14 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 14

అసలు జీవితం ఒక క్షీరసాగర మథనం. ఈ సంసారంలో సంపదలున్నాయి. కానీ వాటిని మథించి సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయడమే కర్మ. ఈ ప్రయత్నం సత్వరజస్తమో గుణాలతో సాగుతుంది. పాపఫలంగా చేజారిన సంపదల్ని జగతినుండి సాధించడానికి త్రిగుణాలతో మథనం చేసే కర్మ జీవితం. దోషఫలంగా సముద్రం పాలైన సంపదలకోసం, ఇంద్రుడనే జీవుడు సత్వగుణాలనే దేవతలతో, రజస్తమోగుణాలనే దనుజులతో కలిసి మథించాడు. విషం నుండి అమృతం వరకు అన్నీ ఘర్షణలే. అలాగే నా జీవితంలో త్రిగుణజనిత ఘర్షణలకు లోనుకాకుండా, నీ త్రిగుణాతీత అమృతతత్త్వం ఎరుక పరచి అనుగ్రహించు. నీలకంఠేశ్వరా!

'పంచగవ్య విశిష్టత' ఫై జాతీయ సదస్సు - National Seminar on Panchagavya Visistatha - Part 2

గావో విశ్వస్య మాతరః ‘GâvôVisvasyaMâtarah’ Cow, the Mother to the entire universe, is the divine property of Bhâratîyâs. Negligence towards Cows is in fact the principal cause for Bhârat’s cultural and financial decline. A thorough comprehension about Cow and their flourishment is absolutely essential not just at an individual level, but even at a national level for the solid growth of the country. From the moment of our first breath till the last, we have an enduring relationship with Cow. Is this just a tradition? How did this tradition come? How did Cow become ‘Kâmadhenu’? This conference unfolds all these and many more with apt scriptural substantiations. This is our First National Conference, amalgamating the significance of Panchagavyas, purposes, researches, and experiences. On one side, it is the practitioners of medicine who should deliver health services with Panchagavyas. On the other side, it is the people who should know about how to protect their health with Panchagavya. This conference is being organized by-Rushipeetham Charitable Trust as a Social Responsibility.

'పంచగవ్య విశిష్టత' ఫై జాతీయ సదస్సు - National Seminar on Panchagavya Visistatha - Part 1

గావో విశ్వస్య మాతరః ‘GâvôVisvasyaMâtarah’ Cow, the Mother to the entire universe, is the divine property of Bhâratîyâs. Negligence towards Cows is in fact the principal cause for Bhârat’s cultural and financial decline. A thorough comprehension about Cow and their flourishment is absolutely essential not just at an individual level, but even at a national level for the solid growth of the country. From the moment of our first breath till the last, we have an enduring relationship with Cow. Is this just a tradition? How did this tradition come? How did Cow become ‘Kâmadhenu’? This conference unfolds all these and many more with apt scriptural substantiations. This is our First National Conference, amalgamating the significance of Panchagavyas, purposes, researches, and experiences. On one side, it is the practitioners of medicine who should deliver health services with Panchagavyas. On the other side, it is the people who should know about how to protect their health with Panchagavya. This conference is being organized by-Rushipeetham Charitable Trust as a Social Responsibility.

ఋషిపీఠం పురస్కారం - మర్చి 3, 2019

For many years Rushipeetham has been commemorating and felicitating eminent Scholars who have done great job for our Arsha Vidya intact. This Year (2019) we had the fortune of Felicitating Dr.Annadanam Chidambara sastry garu.

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-06

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-06

ఋషివాక్యం: తపస్సు భాగం-2

ఋషివాక్యం: తపస్సు భాగం-2

ఋషివాక్యం: తపస్సు భాగం-1

ఋషివాక్యం: తపస్సు

ఋషివాక్యం: సుఖము - దుఃఖము

ఋషివాక్యం: సుఖము - దుఃఖము

ఋషివాక్యం: సంతృప్తి అసంతృప్తి

ఋషివాక్యం: సంతృప్తి అసంతృప్తి

ఋషివాక్యం: సాధకుడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు హనుమ

యువతకి super man, he man, bat man, spider man, కాదు Hanu’man’ ని ఆదర్శంగా చూపించాలి. కార్యసాధకుడిగా హనుమంతుని పరిశీలిస్తూ ఉంటే విజయానికి కావలసిన సూత్రాలన్నీ కనబడతాయి. హనుమంతుడు సముద్ర లంఘనం చేసి వస్తూ ఉంటే ఆయన ఉత్సాహానికి, కార్యసాధక లక్షణానికీ దేవతలే నివ్వెరపోతారు. అలా అబ్బురపడిన దేవతలు ఒక వాక్యం అంటారు. ఆ వాక్యంలో విజయానికి సూత్రాలు కనబడుతున్నాయి. ధృతిర్దృష్టిర్మతిర్దాక్ష్యం స్వకర్మసు నసీదతి” – ధృతి, దృష్టి, మతి, దాక్ష్యం - ఈ నాలుగు లక్షణములు ఉన్నవారు తమ పనిలో ఎప్పుడూ విఫలత్వాన్ని పొందరు.

ఋషివాక్యం: శీలసంపద

శీలం కలిగిన వారిని లక్ష్మి తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తుంది. సంపదలు, లక్ష్మి నిలవాలంటే ఉండవలసిన లక్షణం శీలము – భీష్ముడు. కర్మచేత కానీ, మనస్సు చేతగానీ, మాట చేతగానీ, ఏ ప్రాణికోటికీ ద్రోహం తలపెట్టకపోవడమే శీలం. అద్రోహం, దయ, దానం – ఈ మూడూ ఉంటే శీలం అని పెద్దలు చెప్తున్నారు. శీలం లేకపోయినా సంపద ఉన్నది కదా అంటే అలా వచ్చిన సంపద నిలబడదు, శాంతి ఉండదు. ఇచ్చుకున్న వాడే నిజంగా దాచుకున్న వాడు. ఏవైతే ఇస్తున్నామో అది కాలంలో మనకి సత్ఫలిటంగా లభిస్తుంది. శీలసంపదయే గొప్ప కథానాయక లక్షణం.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 13 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 13

అయ్యా! నిబ్బరం అంటే నీదే కదా! దేవదానవులు గొప్పగా తపించి బొబ్బలు పెడుతూ పారిపోగా, ప్రపంచంలో తబ్బిబ్బుల్ని తొలగించడానికి నీవొక్కడివే సాహసంగా నిలబడ్డావు. లోకాలన్నీ ప్రళయంలో లీనమౌతున్న వేళ అదే నిబ్బరంతో నిలిచావు. ఈ నిబ్బరం నీ శాశ్వతత్వాన్ని తెలియచేస్తుంది. నువ్వు శాశ్వత ప్రకాశానివి. నీలకంఠేశ్వరా!

Aarshavani (Voice of Sanatana Dharma)

An English e-magazine started in February 2015 to propagate Sanatana Dharma, distributed via email across the globe upon free subscription by Rushipeetham Charitable Trust. For FREE SUBSCRIPTION https://tinyurl.com/yamlpln7 For VIEWS send an email to aarshavani@rushipeetham.org with the subject line ‘VIEW’.

ఋషివాక్యం: భగవంతుడు ఒక్కడే

ఋషివాక్యం: భగవంతుడు ఒక్కడే

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-05

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-05

అమ్మవారి ప్రధాన రూపం ప్రకృతి

అమ్మవారి ప్రధాన రూపం ప్రకృతి

ఋషివాక్యం: వాల్మీకి మహర్షి చెప్పిన రామవాక్యాలు శుభకర్మ

ఋషివాక్యం: వాల్మీకి మహర్షి చెప్పిన రామవాక్యాలు శుభకర్మ ఈ కర్మ భూమిలో జన్మించిన వారంతా శుభకర్మలను ఆచరించితీరాలి. స్వర్గ, నరకాది లోకములు భోగలోకములు. భూలోకం కర్మలోకం. భోగం అంటే అనుభవం, కర్మ అంటే ఆచరణ. సత్కర్మాచరణకు భూమియే భూమిక. కేవలం దుఃఖానుభవం మాత్రమే ఉంటుంది నరకంలో, కేవలం సుఖానుభవం మాత్రమే ఉంటుంది స్వర్గంలో. భూమియందు రెండు అనుభవాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కర్మనాచారించి బాగుపడే అవకాశం భూమియందు మాత్రమే ఉంది. ఏ కర్మలో చైతన్యం ఉంటుందో, ఏ కర్మ పదిమందికీ హితకరంగా ఉంటుందో, ఏ కర్మ తనను శుద్దుడిని చేస్తుందో ఆ కర్మయే శుభకర్మ. కర్మభూమి అనగా భారతదేశం. యజ్ఞభూమి భారతదేశం. యజ్ఞమే సత్కర్మ.

ఋషివాక్యం: మానవుడు తరించడానికి ప్రధానమైన సాధన ఏది?

ఋషివాక్యం: మానవుడు తరించడానికి ప్రధానమైన సాధన ఏది?

ఋషివాక్యం: దండనీతి

ఋషివాక్యం: దండనీతి శిక్షించే విధానంలో మెళకువలు... నేరారోపణ వచ్చినప్పుడు విచారించకుండా శిక్షించరాదు. న్యాయ నిపుణునికి పక్షపాత బుద్ధి కానీ, ధనలోభం కానీ ఉండరాదు. అపరాధిని దండించడం ఎంత అవసరమో నిరపరాధిని పొరపాటున దండించడం కూడా అంత ప్రమాదం. నిరపరాధి అవమానికి గురై కంట నీరు కారితే అది రాజు శ్రేయస్సుకి, దేశ శ్రేయస్సుకీ మంచిది కాదు. అవినీతిపరులైన వారిని శిక్షించడంలో వెనుదీయరాదు. తప్పు చేసిన వాడు తనవాడైనా, తండ్రియైనా, గురువైనా రాజధర్మం ప్రకారం తగినవిధంగా శిక్షించాలి అని మహాభారతంలోనూ, మార్కండేయ పురాణంలోనూ కనబడుతున్న మాట. ఋషివాక్యాలన్నీ భగవద్వాక్యాలే. ధర్మబద్ధమైన, ధర్మసమ్మతమైన కాఠిన్యం ఉండడమే ప్రధానం. వీరులపట్ల, నిజమైన ధార్మికుల పట్ల కారుణ్యం కలిగి ఉండాలి. అధర్మం పట్ల, అవినీతి పట్ల కాఠిన్యం వహించి ఉండాలి. దుర్మార్గులను ఉపేక్షించరాదు. దండించవలసిన వారిని ఉపేక్షిస్తే ప్రభువుకు కూడా పాపం వస్తుంది. అవినీతి, అధర్మము శిక్షింపబడుగాక! నీతి, ధర్మము రక్షింపబడుగాక!

"పెక్యూలరిజం"పుస్తకం ఫై సామవేదం వారి స్పందన

"Peculiarism" book by Sri M.V.R.Sastry

Sivaradhana శివారాధన

Sivaradhana శివారాధన

ఋషివాక్యం: శివనామ మహిమ

ఋషివాక్యం: శివనామ మహిమ

ఋషివాక్యం: శివ వ్రతం - మహాశివరాత్రి

ఋషివాక్యం: శివ వ్రతం - మహాశివరాత్రి

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 12 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 12

అమృతం తాగినప్పటికీ నీ సంకల్పానుసారం మృత్యువు పాలయ్యారు అమరులు. కాల స్వరూపుడవైన నువ్వే విషం మ్రింగినప్పటికీ మృత్యుంజయుడవయ్యావు. అమృతం వల్ల వచ్చిన అమరత్వం అసహజం. నీది స్వత:సిద్ధమైన అమృతత్వం. నీ పారమ్యం శృతులలో తేట పడినది.

GURUJNANAM - శివ రాత్రి వ్రత విధానం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

How to perform Shiva Ratri Pooja By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శివ రాత్రి వ్రత విధానం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

GURUJNANAM - శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

Lord Shiva Sahasranama Strotram By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

GURUJNANAM - శివ అష్టోత్తర శతనామావళి మరియు భాష్యం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

Shiva Ashtottara Shatanamavali pravachanam By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శివ అష్టోత్తర శతనామావళి మరియు భాష్యం బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ఋషివాక్యం: అభిషేకాత్ ఆత్మశుద్ధిః

ఋషివాక్యం: అభిషేకాత్ ఆత్మశుద్ధిః

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-04

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-04

Navama Veturi Kavita Puraskara Bhashanam నవమ వేటూరి కవితా పురస్కార భాషణం

Navama Veturi Kavita Puraskara Bhashanam నవమ వేటూరి కవితా పురస్కార భాషణం

ఋషివాక్యం: పరమేశ్వరారాధన

ఋషివాక్యం: పరమేశ్వరారాధన

ఋషివాక్యం: భగవంతుని చిరునామా

ఋషివాక్యం: భగవంతుని చిరునామా

Sivapadam - Hey Viswanatha Kasi Pate

Sivapadam - Hey Viswanatha Kasi Pate

ఋషివాక్యం: దివ్య శక్తులు పరిసరాలు

ఋషివాక్యం - దివ్య శక్తుల సహాయం ఎలా తీసుకోవాలి? దివ్య శక్తులను మన పరిసరాలలో ఎలా నింపుకోవాలి? మనము, మన కుటుంబం, పరివారం – వీరంతా క్షేమంగా ఉండడానికై దివ్య శక్తుల సహాయం ఎలా తీసుకోవాలి? దివ్య శక్తులను మన పరిసరాలలో ఎలా నింపుకోవాలి?

ఋషివాక్యం: భగవత్పూజ

ఋషివాక్యం: భగవత్పూజ

GURUJNANAM- బ్రహ్మ దేవుడు చేసిన శ్రీ సత్యనారాయణ స్తుతి (నిత్య పారాయణ)

GURUJNANAM- God Brahma Prayer to Sri Satyanarayana బ్రహ్మ దేవుడు చేసిన శ్రీ సత్యనారాయణ స్తుతి (నిత్య పారాయణ)

GURUJNANAM -Yogamaya Devi Namalu యోగమాయ దేవి నామాలు CD 5.2

GURUJNANAM -Yogamaya Devi Namalu యోగమాయ దేవి నామాలు CD 5.2

GURUJNANAM - Gajendra Moksham గజేంద్ర మోక్షం CD 4.4

GURUJNANAM - Gajendra Moksham గజేంద్ర మోక్షం CD 4.4

GURUJNANAM- Srimad Bhagavad Gita Chapter 5 Part3 Pravachanam By Samavedam Guruvu Garu

5వ అధ్యాయము: కర్మ సన్యాస యోగము భాగం -3 Slokas 24-29 Chapter 5: Karm Sanyās Yog Part -3 Slokas 24-29. Srimad Bhagavad Gita Chapter 5 Part3 Pravachanam By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శ్రీ మద్భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము భాగం -3 బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

Srimad Bhagavad Gita Chapter 5 Part2 Pravachanam By Samavedam Guruvu Garu

5వ అధ్యాయము: కర్మ సన్యాస యోగము భాగం -2 Slokas 11-23 Chapter 5: Karm Sanyās Yog Part -2 Slokas 11-23. Srimad Bhagavad Gita Chapter 5 Part2 Pravachanam By Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma Guruvu Garu శ్రీ మద్భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము భాగం -2 బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గురువు గారు

ఋషివాక్యం: సత్సాంగత్యం

మహాత్ములతో సాంగత్యాన్ని సాధించాలి, దానికై ప్రయత్నం చేయాలి. మహాత్ముల సాంగత్యం దొరకడం కష్టం, దొరికినా పోల్చడం కష్టం, దొరికి పోల్చుకుంటే అమోఘము(వ్యర్థము కానిది) దానిని సాధించే ప్రయత్నం చేయాలి. – నారదమహర్షి. సత్పురుషుల సాంగత్యం గంగాదినదీ స్నానములకంటే గొప్పది. జీవితాంతం చేసిన తపస్సు ఒక ఎత్తు, సత్పురుషులతో కాసింత సాంగత్యం ఒక ఎత్తు. పరీక్షిన్మహారాజుకి శుకయోగీన్ద్రులు అనే సత్పురుషుడు లబించగానే వారం రోజులలోనే మోక్షం పొందగలిగే భాగ్యం లభించింది. మంచి విషయాలతో సంపర్కమే సత్సాంగత్యం. సద్విషయాలే వినోదం కావాలి. కావ్య శాస్త్ర వినోదేన కాలో గచ్చతి ధీమతాం । వ్యసనేనచ మూర్ఖాణాం నిద్రయా కలహేన వా!! - మహాత్ములకు కాలం కావ్యశాస్త్రములే వినోదంగా సాగుతూ ఉంటుంది, దుర్మార్గుల కాలక్షేపం దుర్వ్యసనాలు, నిద్ర, కొట్లాటలు/ఆందోళనలతో ఉంటుంది.

"నీలకంఠేశ్వరా!" శతకం పద్యం 11 - "Nilakanthesvaraa!" satakam padyam 11

అసలు అమృతం కోసం ఆశ పడడం ఒక మాయ. దానికోసం తపిస్తూ, నట్టనడి సిరులకోసం పోరాడడం, వాటి పంపకాల కోసం మోహినీ మాయకు చిక్కడం మరొక జాలం. ప్రయత్నం ఒక మాయ, ఫలప్రాప్తి మరొక మాయ. ఈ రెండూ లేని అసలైన అమృతస్వరూపం సాక్షివైన నీవే. నీలకంఠేశ్వరా! https://www.youtube.com/playlist?list=PLBB64oZyWpq5cs4LTiJmd6TBjsAEqn9sw

ఋషివాక్యం: సదాచారం

సదాచారం గురించి దుష్ట శక్తులు దరి రాకుండా ఉండడం కోసం సదాచారం పాటించాలి అని సూక్ష్మ దృష్టితో మన ఋషులు చెప్పారు. అలాంటి సదాచార అంశములు పూర్వ తరాలలో పుస్తకాల సహాయం లేకుండానే జీవితాలలో ఉండేది. అవి క్రమక్రమంగా కనుమరుగు అవడంతో పుస్తకాలు వ్రాసుకోవలసి వస్తోంది. కానీ పుస్తకాలలో ఉన్న ధర్మం జీవితాలలోకి రాదు. మన జీవితంలో ధర్మం పాటిస్తూ ఉంటే అవి తరువాతి తరాలకు అందుతాయి. అందుకే ఆచార్య ప్రభవో ధర్మః అన్నారు భీష్మ పితామహుల వారు. ధర్మం ఆచరిస్తూ ఉంటేనే అది నిలబడుతుంది. తరువాతి తరాలకు అందుతుంది. మనకున్న సదాచారాలలో ముఖ్యంగా స్త్రీల పరంగా స్త్రీ రజస్వలా దోషం వచ్చినప్పుడు ఇంట్లో వస్తువులతో, వంటలతో, వస్త్రాలతో కలపకుండా దూరంగా ఉండేవారు. అది నిన్న మొన్నటి వరకు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నదే. ఈమధ్య కాలంలో దానిని క్రమక్రమంగా విస్మరిస్తున్నారు, విడిచి పెడుతున్నారు. దీని దుష్ఫలితాలు దారుణంగా ఉంటాయని శాస్త్రం చెప్తోంది. నాగరికత ఎదగని దేశాలలో ఈ సదాచారం లేదు. అయితే వాటినే గొప్ప దేశాలుగా మనం ఇటువంటి మంచి నాగరికతని, సదాచారాన్ని చేజేతులా దూరం చేసుకుంటున్నాం. దుష్ఫలితాలు అనుభవిస్తున్నాం కూడా. తిట్టు లేని కూడు ఒక్క దినమైన చాలు, ముట్టు లేని కూడు ఒక్క ముద్దడైన చాలు – అన్నమయ్య . ఈ పాటలు కేవలం సంగీతానికే కాదు సంస్కారాలకు కూడా పనికొచ్చే సదాచారాన్ని చెప్పినటువంటివి. సదాచారం ఉండడానికి ఇంట్లో అంటు, ముట్టు, మైల పాటించాలి చెప్పేవారు. రజస్వలా దోషం ఉన్నటువంటి స్త్రీ స్పర్శించిన వస్త్రం కానీ, నీరు కానీ, ఆహారం కానీ తీసుకొన రాదు - మహా భారతంలో భీష్ముడు. ఐదవ రోజు స్నానం తరువాతనే దేవతారాధనకు వెళ్ళాలి. మంత్రజపం ఉన్న స్త్రీలు కూడా ఆ నాలుగు రోజులు ఏమీ ఆచరించరాదు. ఆస్తికులైన వారు మాత్రం దీనిని పాటించి తీరాలి. దీనిని పాటించకుండా ఏ స్తోత్రాలు చేసినా, పూజలు చేసిన అవి దోషమే. ఆ సమయంలో భగవన్నామస్మరణ కానీ, జపతపాదులు కానీ చేయరాదు. ఆలయాలకు కూడా వెళ్ళరాదు. రజస్వలా స్త్రీ ఆలయ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించినా ఆలయంలో ఉన్న దైవశక్తి బింబం నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అని ఆగమ శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. సదాచారం మృగ్యమైతే దుష్ట శక్తులు ప్రవేశిస్తాయి, సంతానం మీద దుష్ఫలితాలు కనబడతాయి. ముఖ్యంగా స్త్రీలలో హింస, నేరాలు చేసేవారి సంఖ్య ఈ నాలుగు రోజులలో ఉండే స్త్రీల ద్వారానే ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అనే గణాంక వివరాలు చెప్తున్నాయి అని విదేశీ వైజ్ఞానిక పత్రికలు చెప్తున్న అంశం. పెద్దలు చెప్పిన ఒక మంచి అలవాటు పోగొట్టుకోకుండా మన జీవితాలలో ఉంచుకున్నప్పుడు దేవతానుగ్రహం లభిస్తుంది.

ఋషివాక్యం: గోమతీ విద్య – గోతత్త్వాన్ని తెలియజేసే మంత్రములు

ఋషివాక్యం: గోమతీ విద్య – గోతత్త్వాన్ని తెలియజేసే మంత్రములు నమో గోభ్యః శ్రీమతీభ్యః సౌరభేయీభ్య ఏవ చ! నమో బ్రహ్మసుతాభ్యశ్చ పవిత్రాభ్యో నమో నమః!! గోమాత ఆరాధన సురభీ మంత్రంతో చేయాలి – ‘శ్రీ సురభ్యై నమః’. కామధేను సంతతియైన గోవులు భరతవర్షే భరతఖండే అని చెప్పబడుతున్న ఈ పుణ్యభూమిలోనే దొరుకుతాయి. యజ్ఞములకు తల్లి గోవు – అథర్వణ వేదం గోవు క్షేమంగా ఉంటే లోకం క్షేమంగా ఉంటుంది. గోవుకు సేవ చేసినా గోవు సమీపానికి వెళ్ళినా గోవును తాకినా గోవుకు ప్రదక్షిణ చేసినా దోషాలు పోయి శుద్ధులమవుతాము. గోవు నడిచిన నేల పవిత్రం, గోవును తాకి వచ్చిన గాలి పవిత్రం, గోవు అంభారావం ప్రతిధ్వనించే వాయు తరంగాలు అత్యంత శుద్ధమైనవి. ఈ మంత్రాన్ని(శ్లోకాన్ని) శ్రద్ధగా జపిస్తే దీనిని గోమతీ విద్య అంటారు.

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-03

Dhruva Jnanam - Mahishasura Mardini Stotram Slokam-03

Back