• Wishlist (0)
  • Shopping cart (0): 0.00

ఋషివాక్యం: ద్వావేవ న విరాజేతే విపరీతేన కర్మణా । ...(మహాభారతం)

ఋషివాక్యం: యోగ శాస్త్రం - ప్రాణోపాసన 1/2

ఋషివాక్యం: యోగ శాస్త్రం - ప్రాణోపాసన 1/2 pancha pranamulu

Ashtanga Dharmamu - అష్టాంగ ధర్మము (ధర్మానికి ఉండే 8 అంగములు).

అష్టాంగ ధర్మము - ధర్మానికి ఉండే 8 అంగములు. 1. యజ్ఞము 2.అధ్యయనము 3.దానము 4.తపస్సు 5.సత్యం 6. క్షమ 7. ఇంద్రియ నిగ్రహము 8. అలోభము

ఋషివాక్యం: ప్రజలందరి మెప్పు పొందాలంటే ఏం చేయాలి?

ఋషివాక్యం: ప్రజలందరి మెప్పు పొందాలంటే ఏం చేయాలి?

ఋషివాక్యం: సర్వజ్ఞుడు - అల్పజ్ఞుడు

జ్ఞాజ్ఞౌ ద్వావజావీశనీశావజా హ్యేకా భోక్తృభోగ్యార్థయుక్తా । అనన్తశ్చాత్మా విశ్వరూపో హ్యకర్తా త్రయం యదా విన్దతే బ్రహ్మమేతత్!! ఇద్దరు ఉన్నారు. అందులో ఒకడు సర్వజ్ఞుడు, ఒకడు అల్పజ్ఞుడు. సర్వజ్ఞుడు పరమాత్మ, అల్పజ్ఞుడు జీవాత్మ. ఇద్దరికీ ఉన్న సామాన్య లక్షణం ‘అజా’(పుట్టుకలేదు). శరీరానికే పుట్టుక, చావు ఉంటుంది కానీ జీవుడికి లేదు. అల్పజ్ఞుడైన జీవుడు సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరుని ఆశ్రయించాలి. ఏకా భోక్తృభోగ్యార్థయుక్తా – జీవునికి, ఈశ్వరునికి మధ్యలో ఉన్న వస్తువు ప్రకృతి. ప్రకృతి అనుకూలం అయితే సుఖం, ప్రతికూలం అయితే దుఃఖం. ఈ ప్రకృతి యొక్క అనుభవం అంతా జీవుడు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. ఈశ్వరుడికి ప్రకృతితో బంధమే లేదు. ఆయన చేతిలో ఉంటాయి ప్రకృతి, జీవుడు కూడా. ప్రకృతితో బంధాన్ని విడిచి సర్వజ్ఞుడైన పరమాత్మతో బంధాన్ని పెంచుకున్నట్లయితే అల్పజ్ఞుడైన జీవుడు క్రమంగా అల్పత్వం తరిగిపోయి సర్వజ్ఞుడైన ఈశ్వరునితో అభిన్నుడైపోతాడు.

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 3/3 Kumara Sambhavam 3/3

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 3/3 Kumara Sambhavam 3/3

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 2/3 Kumara Sambhavam 2/3

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 2/3 Kumara Sambhavam 2/3

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 1/3 Kumara Sambhavam 1/3

కుమార సంభవం - శివ పార్వతి కళ్యాణం 1/3 Kumara Sambhavam 1/3

Kanakadhaara Stotram recited by Bramha Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu

Kanakadhaara Stotram recited by Bramha Sri Samavedam Shanmukha Sarma Garu

Margasira Masam Subramanya Swamy - Samavedam Shanmukha Sarma Gari Pravachanam

Margasira Masam Subramanya Swamy - Samavedam Shanmukha Sarma Gari Pravachanam

ఋషివాక్యం: ప్రారబ్ధం తొలగించలేనప్పుడు పూజలు పునస్కారాలు చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి?

ప్రారబ్ధం అనుభవించక తప్పదు. లలాట లిఖితా రేఖా పరిమాష్టుం న శక్యతే' హరిణాపి హరేణాపి బ్రహ్మణాపి సురైరపి!! నుదుట వ్రాసిన రాతలు చెరిపివేయడం బ్రహ్మ చేతకానీ, విష్ణువు చేతకానీ, శివుడి చేతకానీ ఎవరివల్లా కాదు. విధిరేవ గరీయసి’ – పూర్వ కర్మలననుసరించి ఏది అనుభవించాలో నిర్దారింపబడి ఉంటుంది. దానిని విధి అంటారు. అది అనుభవించక తప్పదు. ప్రారబ్ధం భోగతే నశ్యేత్ – అనుభవించవలసినది ప్రారబ్ధం. అది అనుభవించడం వల్ల పోతుంది తప్ప మార్చలేవు. వీటిని తొలగించలేనప్పుడు పూజలు పునస్కారాలు చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి? ప్రారబ్ధం అనుభవించక తప్పదు అనేది సాధారణ నియమం మాత్రమే. తగిన సాధన చేసి వీటిని కూడా మార్చవచ్చు. విద్యుత్ తీగ మీద చెయ్యి వేస్తే షాక్ కొడుతుంది. ఇది సామాన్య సూత్రం. కానీ చేతికి రబ్బరు తొడుగు కట్టుకొని పట్టుకుంటే షాక్ కొట్టదు. అలాగే సాధన అనే కవచాన్ని పెట్టుకుంటే ప్రారబ్ధం కూడా తొలగించుకోవచ్చు. ‘శుభాని నిరాచష్టే తనోతి శుభ సంతతిమ్’ – భగవంతుని ధ్యానించినట్లయితే అశుభములు తొలగిపోయి శుభ పరంపరలు కలుగుతాయి. అశుభం - ప్రారబ్ధ వశాత్తు పూర్వ కర్మలననుసరించి వచ్చే దుఃఖములు, తప్పుడు పనులు చేయడానికి ప్రేరణలు. ప్రారబ్ధం అనుభవించక తప్పదు అని చతికిలపడిపోకూడదు. యద్దుష్కరం యద్దురాపం యద్దుర్గం యత్ చ దుర్గమం! తత్ సర్వం తపసా సాధ్యం తపోహి దురతిక్రమం!! దేనిని మనం అసలు చేయలేం అనుకుంటామో, దేనిని మనం పొందలేము అనుకుంటామో, దేనిని సాధించలేము అనుకుంటామో, అవన్నీ కూడా తపస్సు చేస్తే సాధ్యం అవుతుంది. మానవుడు గతానికి వగచి ఏడుస్తూ కూర్చోకూడదు. దుఃఖం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు తపస్సు పెంచుకోవాలి. దేవతారాధన, నియమబద్ధమైన జీవితం, ధార్మికమైన ఆలోచనా సరళి పెంచుకుంటూ తపో మార్గాన్ని, ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని అవలంబించినట్లయితే అసాధ్యాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేసుకోగలము. ఉదాహరణగా మార్కండేయుడు, సావిత్రి, మొదలైన వారు.

ఋషివాక్యం: దురాశ - సదాశ

దేనిని దురాశ అనాలి? దేనిని సదాశ అనాలి? ధర్మ విరుద్ధమైన, మితిమించిన కోరికలు దురాశలు అనిపించుకుంటాయి. దురాశ పాపం చేయిస్తుంది, ఆ పాపం వల్ల దుఃఖం వస్తుంది. ‘ఆశాయాః యే దాసాః , తే దాసాః సర్వలోకస్య’- ఎవరు ఆశకి దాసుడు అవుతాడో వాడు లోకానికి బానిస అవుతాడు. ఆశను నియంత్రించుకుంటేనే శాంతి. మనస్సులో శాంతి ఉంటేనే అందులో పరమాత్మను చూడగలవు. అంగం గలితం పలితం ముండం. దశన విహీనం జాతం తుండమ్ |. వృద్ధో యాతి గృహీత్వా దండం. తదపి న ముంచత్యాశా పిండమ్’ – ఒకవైపు పళ్ళు రాలిపోతున్నాయి, జుట్టు పండిపోతుంది, కానీ ఆశ అనే పిండం మాత్రం వదలట్లేదు. (శంకరభగవత్పాదులు) యల్లభసే నిజ కర్మోపాత్తం విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్’ – నీ కర్మతో, నీ శక్తితో, నీ అర్హతలతో ఏది సంపాదిస్తున్నావో దానితో సుఖంగా ఉండడం అనేది నేర్చుకో. అదే దురాశకు విరుగుడు. అకృత్వా పర సంతాపం అగత్వా ఖల మందిరం అక్లేశయిత్వాచాత్మానం యదల్పమపి తద్బహుః’ – ఇతరులను బాధ పెట్టకుండా, నీకు నువ్వు మిక్కిలి శ్రమ పరచుకోకుండా, కృషి చేయాలి. ‘యత్పృథివ్యాం వ్రీహియవం హిరణ్యం పశవ స్త్స్రియః|నాలమేకస్య తత్సర్వం ఇతిమత్వా శ్రమం వ్రజేత్!! - ఈ భూమియందు ఉన్న ధనం అంతా ఇచ్చేసినా, ధాన్యం ఇచ్చేసినా, బంగారం ఇచ్చేసినా కూడా ఆశ చావదు. ఒక పాత్రలో నీరు పోస్తే కొంతసేపటికి నిండుతుంది. కానీ మనస్సులో ఆశ పోస్తే ఎప్పటికీ నిండదు. ‘చాలునంటే ఇంచుకంతే చాలును జన్మమునకు చాలకున్న లోకమెల్ల చాలదు’ (అన్నమయ్య) తెలివైన వాడు తత్త్వం ఇది అని గ్రహించి లభించిన దానితో తృప్తి పడి దురాశను విడిచిపెడితే అదే శమము అనిపించుకుంటుంది. శమము అనగా అంతరింద్రియ నిగ్రహము. దురాశను విడిచి పెట్టడమే ఇన్ద్రియ నిగ్రహం. అది చేయగలిగితే పాపము లేదు, దుఃఖము లేదు. శమం వల్లనే శాంతి లభిస్తుంది.

ఋషివాక్యం: దేవతా తత్త్వములుమ రూపములు తిరుచానూరు – పద్మావతీ అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవములు

ఋషివాక్యం: దేవతా తత్త్వములుమ రూపములు తిరుచానూరు – పద్మావతీ అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవములు

ఋషివాక్యం: దేవతా తత్త్వములుమ రూపములు

ఋషివాక్యం: దేవతా తత్త్వములుమ రూపములు

పంచాక్షరీ విశిష్టత మరియు వైభవం Panchakshari mantra visishtata

సకలమంత్రముల సంభవమూలము పంచాక్షరీ యే ప్రణవము 🙏🙏🙏 పంచాక్షరీ విశిష్టత మరియు వైభవం గురించి పూజ్యగురుదేవులు శివతత్వసుధానిధి డాక్టర్ బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం శర్మ గారి చక్కని విశిదీకరణ .

ఋషివాక్యం: శాస్త్రం నిర్దేశించినది ధర్మము.

శాస్త్రం నిర్దేశించినది ధర్మము. ధర్మానికి కట్టుబడినప్పుడు తత్కాలంగా కష్టం అనిపించినా పరిణామంలో శాంతి లభిస్తుంది. చట్టం అన్నప్పుడు లోక వ్యవహారం కోసం అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఏర్పరచే శాసనాలు. పూర్వకాలంలో భారతదేశంలో ధర్మాన్ని అనుసరించి చట్టాలను చేసేవారు. ఆ చట్టం చెప్పేది న్యాయంగా వ్యవహరింపబడేది. ధర్మానికి, న్యాయానికి వైరుధ్యం ఏర్పడినప్పుడు ఏది ముఖ్యం అనే సందేహం కలిగితే విచక్షణ కలిగిన వారు న్యాయం కంటే ధర్మమే గొప్పది అనే నిర్ణయానికి రావాలి. తల్లిదండ్రులను పిల్లలు సరిగా చూడకపోతే చట్టం శిక్షించదు, కానీ ధర్మశాస్త్రం శిక్షిస్తుంది. అతనికి తప్పకుండా సద్గతులు ఉండవు అని శాసిస్తుంది. చట్టం పట్టించుకోని పాపాలను ధర్మం పట్టించుకోని శిక్షిస్తుంది. చట్టం దృష్టి పరిమితం, ధర్మం యొక్క దృష్టి అనంతం. కేవలం కామం అనే వికారం చేతనే ధర్మాన్ని అతిక్రమించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ ధర్మం దానిని కూడా ధర్మబద్ధంగా నిర్వహించుతుంది. దానిని బట్టి దంపతీ ధర్మం ఏర్పడింది. స్త్రీపురుష సంబంధంలోనే పవిత్రత లేనప్పుడు, విచ్చలవిడితనం ఉన్నప్పుడు ఆ విచ్చలవిడి తనాన్ని ఆనాటి సమాజం, చట్టం సమ్మతించేటప్పుడు ఇక పిల్లలకి ధర్మంపై గౌరవం ఏర్పడుతుందా? పిల్లలలో నైతిక బలం ఏర్పడాలంటే తల్లిదండ్రులలో నీతి ఉండాలి. ధర్మబద్ధంగా స్త్రీపురుషులు నిబద్ధులై ఉన్నప్పుడు కుటుంబ వ్యవస్థ బాగుంటుంది. కుటుంబ వ్యవస్థలో పవిత్రత అనేది ఉంటుంది. స్త్రీకి పాతివ్రత్యం, పురుషునికి ఏకపత్నీవ్రతం అనేది భారతీయ సంస్కృతి తతతరాల ప్రయోగాలతో సాధించుకున్న గొప్ప ఆదర్శం. ఆ ఆడర్శాన్నే రామాయణం మనకు అందిస్తూ ఉన్నది. ఇంద్రియ భోగముల వల్ల శక్తి క్షీణిస్తుంది అని యోగశాస్త్రం చెప్తున్నటువంటి అంశం. ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని పాలనా వ్యవస్థ నుంచి దూరం చేశారో అప్పుడు లౌకిక రాజ్యం అనే పేరుతో ధర్మం అవసరం లేనటువంటి విధానాలు ఏర్పడ్డాయి. ధర్మం కేవలం ఒకానొక మతసంబంధమైన విషయం అని భావించడంవల్ల వచ్చిన పొరపాటు ఇది. ధర్మం మతానికి సంబంధించినది కాదు, జీవితానికి సంబంధించినది. తత్కాల సుఖాల కోసం శాశ్వతమైన ధర్మాన్ని పరిత్యజిస్తే శాశ్వతమైన దుఃఖాన్ని పొందవలసి వస్తుంది అని ధర్మం శాసిస్తోంది. అంత లోతైన అవగాహన చట్టానికి, న్యాయానికి ఉండదు. ధర్మవేత్తలు ధర్మాన్ని ప్రజలకు తెలియజేయాలి, ధర్మబద్ధంగా మనం జీవించాలి. మనం చేసినది చట్టపరంగా ఈరోజు నేరం కానప్పటికీ ధర్మపరంగా తప్పే అని తెలిసినప్పుడు తప్పు చేయకుండా ఉండాలి, ఆ తప్పు నుంచి బయటపడాలి. ధర్మాన్ని అనుసరించిన జీవితం ప్రజలకు చేరువ చేయాలి. అలా చేయడంలో ధర్మశాస్త్రవేత్తలు, ప్రాచీన గ్రంథాలను అధ్యయనం చేసిన వారు దానికై కృషి చేయాలి. వివాహేతర సంబంధాలు నేరం కాదు అన్నప్పుడు మరి వివాహం ఎందుకు? భారతీయ వైవాహిక ధర్మంలో దంపతీ ధర్మానికి ఉన్నటువంటి పవిత్రతను పరిశీలించాలి. అద్భుతమైన దాంపత్య ధర్మం యుగాల క్రితమే ప్రతిపాదించిన వేదధర్మం ఎంత గొప్పదో గ్రహిస్తూ దానిని మనం నిలబెట్టుకొని దానివల్లనే భారతదేశం పట్ల విదేశీయులకు కూడా గౌరవం ఉన్నది అని తెలుసుకొని ఆ గౌరవాన్ని కాపాడుకొనే ప్రయత్నం చేద్దాం.

ఋషివాక్యం: పద్మావతీ దేవికి మహాలక్ష్మి నామం

ఋషివాక్యం: పద్మావతీ దేవికి మహాలక్ష్మి నామం

ఋషివాక్యం: మాం వ్యపాశ్రిత్య పాపయోనయః అపి పరాం గతిం యాంతి

పాపులను భగవంతుడు తరింపజేస్తాడు అనే అభయ వాక్యాలు ఇంకొక ధర్మం నుంచి మనం నేర్చుకోవలసిన అవసరం లేదు. సనాతన ధర్మంలో స్పష్టంగా చెప్పారు. మానవ జన్మయే పాపపుణ్యాల మిశ్రమం. ఇదివరకు చేసుకున్న పాపాల ఫలంగా దుఃఖాలను, పుణ్యాల ఫలంగా సుఖాలను అనుభవిస్తున్నాం. జన్మలు లేవు అనే మతాలలో ఇప్పటి సుఖదుఃఖాలకు కారణం ఏమని చెప్తారు? భగవంతుడు ఇచ్ఛానుసారం సుఖదుఃఖాలను ఇస్తే ఆ భగవంతుడు దుర్మార్గుడు అవుతాడు. భగవంతుడు కర్మఫలప్రదాత. పూర్వపాపవిశేషంగా దుఃఖం కలుగుతున్నప్పటికీ ఇప్పుడు వివేకవంతుడై భగవంతుని ఆశ్రయిస్తే తప్పకుండా పాపాలను తొలగించి పాపులను క్షమిస్తాడు అని మన శాస్త్రములు కూడా చెప్తున్నాయి. మాం వ్యపాశ్రిత్య పాపయోనయః అపి పరాం గతిం యాంతి’ – పాప జన్మలు పొందిన వారు అయినప్పటికీ నన్ను ఆశ్రయిస్తే ఆ పాపముల నుంచి బయటపడి తప్పకుండా సద్గతిని పొందుతారు. (భగవద్గీతలో కృష్ణ పరమాత్మ). ఇది ఇతర ధర్మములేవీ పుట్టక ముందే సనాతన ధర్మంలో చెప్పబడిన మాట. కొన్ని రోజులు పాపం చేసి ఒకరోజు వెళ్ళి పశ్చాత్తాప పడినంత మాత్రాన ఆ పాపములు పోవు. ఇందులో పుట్టి వీటి గురించి ఏమీ తెలియకుండా బ్రతుకుతూ ఇంకేదో విని వెంటనే దీనినుంచి అటువైపు పరివర్తన చెందడం అజ్ఞానంతో కూడిన అంశం. అపిచేత్ సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్! సాధురేవ సమంతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హిసః!! దురాచారవంతుడైనప్పటికీ పశ్చాత్తాప పడి నిరంతరం అనన్య చింతనతో భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తే నిశ్చయాత్మక బుద్ధితో ఉన్నాడు గనుక వానిని సత్పురుషుడు అనే అనాలి. ఆశ్రయించిన వారి పాపాలే పోగొడతాడా?ఆశ్రయించని వారి పాపాలు పోగొట్టడా? ఇదేం దేవుడు? పక్షపాతం కదా? కన్ను మూసుకున్న వారికి సూర్యుడు కనబడడు. కన్ను తెరిచిన వారికే సూర్యుడు కనబడతాడు. కనుక సూర్యుడికి పక్షపాతం అంటామా? కన్ను తెరిచిన వారు ఆయనని చూడగలుగుతున్నారు. కన్ను తెరవని వారు చూడలేక పోతున్నారు. అలాగే భగవంతుడిని ఆశ్రయించిన వారు పాపముల నుంచి దూరం అవుతున్నారు. సూర్యుడి వైపు తిరిగితే చీకటి ఎలా ఉండదో భగవంతుడి వైపు తిరిగితే పాపములు అలా ఉండవు అని దీని భావం.

నామ యోగం - సులభోపాయం 2/2 Nama Yogam - Sulabhopaayam 2/2

నామ యోగం - సులభోపాయం 2/2 Nama Yogam - Sulabhopaayam 2/2 Tampa, Florida 2017

నామ యోగం - సులభోపాయం 1/2 Nama Yogam - Sulabhopaayam 1/2

నామ యోగం - సులభోపాయం 1/2 Nama Yogam - Sulabhopaayam 1/2 Tampa, Florida 2017

ఋషివాక్యం: శ్రద్ధ, భక్తి, ధ్యాన, యోగముల వలన పరతత్త్వాన్ని తెలుసుకోగలము

శ్రద్ధా భక్తి ధ్యాన యోగాత్ అవేహి – శ్రద్ధ, భక్తి, ధ్యాన, యోగముల వలన పరతత్త్వాన్ని తెలుసుకోగలము. (కైవల్యోపనిషత్తు) శాస్త్రము చెప్పినట్లు జీవించే వారు, శాస్త్రములో చెప్పినది బోధించే వారు సత్పురుషులు. శాస్త్ర వాక్యాలపై అఖండమైన విశ్వాసానికి శ్రద్ధ అని పేరు. గురువైనా శాస్త్ర సమ్మతమైన, శాస్త్ర ప్రమాణమైన వాక్యాన్నే చెప్పాలి. భక్తి అనగా ఈశ్వరుని ప్రేమ పూర్వకంగా ఆశ్రయించుట. మనస్సుని అటు ఇటు చెదరనివ్వకుండా స్థిరముగా ఒకదాని(పరమాత్మ)యందు నిలుపుట ధ్యానం. శ్రద్ధ, భక్తి, ధ్యానం బలపడితేనే కానీ భగవదనుభూతి రాదు. శ్రద్ధ, భక్తి, ధ్యానములు లేనివాడు వేదాంత విద్యను బోధించినా, వేదాంత విద్యను గ్రహించినా అది నిష్ప్రయోజనమే. చిత్తవృత్తులను నిరోధించడమే యోగం.

ఋషివాక్యం: జగన్మాత ఆవిర్భవించిన వైనం

ఋషివాక్యం: మహాలక్ష్మీ అమ్మవారు విశ్వప్రియా, విష్ణు మనోనుకూల’

Rushi Vakyam - Mahalakshmi ammavaru 'Viswapriya, Vishnu manonukUla'

గరుడ పురాణం ప్రాశస్త్యం garuda puranam

గరుడపురాణం పదిరోజులే చెప్పాలి అనే మాట మూర్ఖపు మాట. గరుడపురాణం బ్రతికి ఉన్న వారందరూ చదువుకోవచ్చు. గరుడపురాణం ఏ ఇంట్లో ఉంటుందో అక్కడ అఖండ లక్ష్మి ఉంటుంది. మనం అపనమ్మకాలు, పనికిమాలిన భయాలు పట్టుకు వ్రేలాడినట్లుగా శాస్త్రాన్ని పట్టుకు వ్రేలాడం. శాస్త్ర విశ్వాసాలు పోయి పనికిమాలిన విశ్వాసాలు ఎక్కడినుంచో వచ్చేశాయి. గరుడపురాణం వింటే కలిదోషం పోతుంది. అందుకని కలి పురుషుడు ఎవరిలోనో దూరి విననీయకుండా చేస్తున్నాడు. వాడి రాజ్యం స్థాపించుకోవడానికి.

ఋషివాక్యం: ఈశ్వరస్పృహతో కర్మలు చేయాలి (rushivaakyam: eesvaraspruhato karmalu cheyali)

ఋషివాక్యం: ఈశ్వరస్పృహతో కర్మలు చేయాలి (rushivaakyam: eesvaraspruhato karmalu cheyali)

ఋషివాక్యం: మార్గశిర మాస ప్రాముఖ్యత (rushivaakyam: margasira masa pramukhyam)

ఋషివాక్యం: మార్గశిర మాస ప్రాముఖ్యత (rushivaakyam: margasira masa pramukhyam)

ఋషివాక్యం: జిహ్వా మే మధుమత్తమా

‘జిహ్వా మే మధుమత్తమా’ - నా నాలుక మిక్కిలి మాధుర్యము కలిగినది అగుగాక! అనగా ఎప్పుడైనా మంచి మాట్లాడాలి అని అర్థం. మంచి మాటలు అంటే ఏమిటి? సత్యం, ప్రియంగా మాట్లాడడం, హితంగా మాట్లాడడం, భగవన్నామోచ్చారణ, శాస్త్ర శుద్ధంగా మాట్లాడడం. నాలుకకు పదార్థాల రుచి కంటే భగవన్నామం రుచి చాలా గొప్పది. నాలుకపై నిరంతరం భగవన్నామం అనడం వల్ల మన లోపల ఉన్న పాప పంకిలాన్ని కూడా తొలగించగలదు. ‘న అశ్లీలం కీర్తయేత్’ – కూడని విషయాలు చెప్పకూడదు. పరనింద, ఆత్మస్తుతి చేయకూడదు.

ఋషివాక్యం: తిరుచానూరు పద్మావతీ మహా మందిరానికి సంబంధించిన పురాణగాథలు

Rushi Vakyam - Tiruchanur Padmavati Maha mandiraniki sambandhinchina purana gadhalu...

పంచామృతాలతో అభిషేకము Panchamrutalato abhishekamu

పూజ్యగురుదేవులు శివతత్వసుధానిధి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వ్రాసిన శివునిపై అభిషేకం పాట.. శివనవరత్నాలు ఆల్బం నుండి. పాడినవారు: శ్రీ ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు ఓంకారాకారమీశానం..ఉమానాథం మహేశ్వరం నీలగ్రీవం మాహాదేవం సదావందే సదాశివం పంచామృతాలతో అభిషేకము పంచముఖ పరమేశ కరుణించుము తెలిమేని చాయ గల దేవరా రుద్రా ఆవుపాలతో నీకు అభిషేకము చలువ ఎద గల సామి శశిశేఖరా! శివా! పెరుగుతో ప్రేమగా అభిషేకము పంచామృతాలతో అభిషేకము పంచముఖ పరమేశ కరుణించుము నెయ్యమున పాలించు నిఖిళేశ్వరా! దేవా! నేతితో స్నేహంపు అభిషేకము వేదనాదపు మధువులొలుకు సిరిపలుకుల తండ్రీ తేనెధారలనిండు అభిషేకము పంచామృతాలతో అభిషేకము పంచముఖ పరమేశ కరుణించుము పరమపావని గంగ శిరసునుంచిన సాంబా! అచ్చమౌ జలముతో అభిషేకము నా మనోకలశాన నానా తలంపులే షణ్ముఖనుతా! నీకు అభిషేకము పంచామృతాలతో అభిషేకము పంచముఖ పరమేశ కరుణించుము

ఋషివాక్యం: శివకేశవ అభేదం (rushivaakyam: sivakesava abhedam)

ఋషివాక్యం: శివకేశవ అభేదం (rushivaakyam: sivakesava abhedam)

ఋషివాక్యం: కార్తిక శుద్ధ షష్టి (rushivaakyam: kartika suddha shashti)

ఋషివాక్యం: కార్తిక శుద్ధ షష్టి (rushivaakyam: kartika suddha shashti)

ఋషివాక్యం: ప్రతీకారాధన (Rushivaakyam: Prateekaradhana)

ఋషివాక్యం: ప్రతీకారాధన (Rushivaakyam: Prateekaradhana)

ఋషివాక్యం: శాస్త్ర బద్ధమైనది, సంప్రదాయ పరంపరగా వచ్చినది మాత్రమే దేవత (rushivaakyam: devata)

ఋషివాక్యం: శాస్త్ర బద్ధమైనది, సంప్రదాయ పరంపరగా వచ్చినది మాత్రమే దేవత (rushivaakyam: devata)

ఋషివాక్యం: కార్తిక సోమవార ఆరాధన (rushivaakyam: kartika somavara aaradhana)

ఋషివాక్యం: కార్తిక సోమవార ఆరాధన (rushivaakyam: kartika somavara aaradhana)

ఋషివాక్యం:వసుధైక కుటుంబం (RushiVakyam: Vasudhaika Kutumbam)

ఋషివాక్యం:వసుధైక కుటుంబం (RushiVakyam: Vasudhaika Kutumbam)

ఋషివాక్యం: తిరుమల శ్రీనివాసుని భక్తవాత్సల్యం (rushivaakyam: tirumala srinivasuni bhaktavatsalyam)

ఋషివాక్యం: తిరుమల శ్రీనివాసుని భక్తవాత్సల్యం (rushivaakyam: tirumala srinivasuni bhaktavatsalyam) నమస్తే కమలాకాంత నమస్తే సుఖదాయినే! శ్రితార్తినాశినీ తుభ్యం భూయో భూయో నమోనమః!!

ఋషివాక్యం: కలికాలం (rushivaakyam: Kali Kalam)

ఋషివాక్యం: కలికాలం (rushivaakyam: Kali Kalam)

Natesa Navakam నటేశ నవకం - చరణశృంగరహిత స్తోత్రం

9 శ్లోకాలు లో 108 శివనామాలు కలిగిన పతంజలి మహర్షి రచించిన అత్యద్భుత స్తోత్రం. ఇప్పటికీ చిదంబరంలోని నటరాజ స్వామికి ఈ నామాలతోటి అర్చన జరుగుతుంది. ప్రతి రోజూ ప్రదోష సమయంలో చదువుకోవాల్సిన స్తోత్రం - pujya guruvulu Brahmasri Samavedam Shanmukha Sarma garu

ఋషివాక్యం: బ్రహ్మ ద్వేషం అంటే ఏమిటి? (rushivaakyam: brahma dvesham ante?)

బ్రహ్మ ద్వేషం అంటే ఏమిటి? వేదము; ధర్మము; తపస్సు; యజ్ఞము; పరమాత్మ; బ్రహ్మము, తపస్సు, యజ్ఞము, వేదము, జీవనముగా కలిగిన మహాత్ములు - ఈ ఆరు బ్రహ్మ శబ్దంతో చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఈ ఆరింటినీ ద్వేషించే వారు బ్రహ్మద్వేషులు.

ఋషివాక్యం: యజ్ఞ విజ్ఞానం (Rushivaakyam: Yagna Vignanam)

ఋషివాక్యం: యజ్ఞ విజ్ఞానం (Rushivaakyam: Yagna Vignanam)

నీలకంఠేశ్వర! (Neelakantesvara Satakam )

Pujya Guruvulu Brahmasri Dr. Samavedam Shanmukha Sarma garu explains about Neelakantesvara nama visishtata. A sloka from Neelakantesvara Satakam by Brahmasri Dr. Samavedam Shanmukha Sarma garu

ఋషివాక్యం: త్యాగబ్రహ్మ (rushivaakyam: tyagabrahma)

సంగీత యోగి అయినటువంటి నాద బ్రహ్మ సంగీత శాస్త్రం గూర్చి తెలియజేసిన కీర్తనలు స్వరార్ణవ గ్రంథం... శివుడు పార్వతీ దేవికి చెప్పిన మర్మములు సంగీత విద్య యొక్క సార్ధక్యం...

ఋషివాక్యం: జలవిజ్ఞానం (Rushivaakyam: Jala Vignanam)

ప్రాతఃస్నాన వైశిష్ట్యం – తీర్థ స్నానముల యందు ప్రవర్తించవలసిన విధానం Praaatah Snana Vaisishtyam – Teertha Snanamula yandu pravartinchavalasina vidhanamu

బదరీ క్షేత్రం లో తప్తకుండ్ (అగ్నితీర్థం) విషయాలు tapt kund in badari kshetra

బదరీ క్షేత్రం లో తప్తకుండ్ (అగ్నితీర్థం) గురించి మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలు పూజ్యగురుదేవులు సమన్వయ సరస్వతి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు వివరించారు.

ఋషివాక్యం: ప్రతి స్త్రీని మాతృమూర్తిగా చూడగలగాలి. (rushivaakyam: stree - matrumurty)

ఋషివాక్యం: ప్రతి స్త్రీని మాతృమూర్తిగా చూడగలగాలి. (rushivaakyam: stree - matrumurty)

ఋషివాక్యం: భోజనం (rushivaakyam:Bhojanam)

ఋషివాక్యం: భోజనం (rushivaakyam:Bhojanam)

ఋషివాక్యం: వివాహంలో మంత్రాలు (rushivaakyam: Mantras at the wedding)

భార్యాభర్తలు అనే అనుబంధం నిత్య స్నేహం. ‘సఖ్యాత్‌ తేమాయోషం సఖ్యాన్మే మాయోష్టాః’ – ఇద్దరం ఒకరితో ఒకరు స్నేహం విడిపోకూడదు. వియోగం ఉండకూడదు. దాంపత్య జీవితం వేరు, ఆధ్యాత్మిక జీవితం వేరు అనుకోకూడదు. ‘ఋక్త్వం సామాహమస్మి!’ – నేను రుక్కును, నువ్వు సామమువు. ఋక్కు దేవతను స్తుతించే మంత్రము, ఆ మంత్రమును గానరూపంగా చెప్తే సామము అంటారు. ‘ద్వౌ రహం పృథ్వీ త్వం’ - నేను ఆకాశాన్ని, నువ్వు భూమివి. ఆకాశానికి భూమికి ఉన్న అనుబంధమే పురుషుడికీ, స్త్రీకి ఉంటుంది. ఈ రెండూ ఎప్పుడూ విడిపోవు. అలాగే భార్యాభర్తలు కూడా ఎప్పుడూ విడిపోకూడదు. అది శాశ్వతమైన సఖ్యము. ‘సఖ్యం సాప్తపదీనం’ అని చెప్పినట్లుగా ఏడు అడుగులతో వచ్చినటువంటిదే సఖ్యము. అందుకే వివాహంలో ‘సప్తపది’ అని ఏడు అడుగులు నడిపిస్తారు. ‘భార్యా దైవకృతా సఖా’ – భగవంతుడు ఇచ్చిన స్నేహితురాలు భార్య. (ధర్మరాజు) గృహస్థ ధర్మం లేనిదే ఆధ్యాత్మికత సాధించలేము. ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అని కాదు, ఇద్దరూ కలిసి నడవడమే వివాహ జీవితం.

భారతదేశానికి శ్రీరామరాజ్యం రావాలి ( https://rushipeetham.com/product/sri-rama-raksha/)

భారతదేశానికి శ్రీరామరాజ్యం రావాలి (Sri Ramarajyam is to come to India) click link below to downlad e-book https://rushipeetham.com/product/sri-rama-raksha/

వివాహ సమయంలో అరుంధతి నక్షత్రం ఎందుకు చూడాలి

వివాహ సమయంలో అరుంధతి నక్షత్రం ఎందుకు చూడాలి.సనాతన ధర్మం లో ఋషుల ప్రాధాన్యత .పూజ్యగురుదేవులు విద్యావాచస్పతి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారి మాటల్లో

ఋషివాక్యం: జీవితం భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం (rushivaakyam: Life is a great gift from God )

ఋషివాక్యం: జీవితం భగవంతుడు ఇచ్చిన గొప్ప వరం (rushivaakyam: Life is a great gift from God )

Back
Rushipeetham Monthly Digest

Sign-Up

Get the latest news on upcoming Pravachanams, new releases etc., straight to your email.